Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2019–2020)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng hver, se studiemodell nedenfor.

Emnet Lesing og skriving som ferdigheter, fordypning tar opp temaene:- sammenhengen mellom de grunnleggende ferdighetene i LK06
- tekstkunnskap i et mangfoldig tekstunivers
- elevers lesing og tekstproduksjon i ulike medier

Emnet Fordypning av lese- og skriveferdigheter tar opp temaene:
- lesing og skriving i det flersprkålige klasserommet
- arbeid med lesing og skriving for å lære
- utviklingsarbeid på egen skole

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet går over to semestre og er emnebasert, 15 studiepoeng per semester. Det er organisert som samlinger med tre fysiske samlinger à to dager i hvert semester. Samlingene vil inneholde varierte arbeidsformer; forelesning, oppgaver, dialog, refleksjon, tilbakemelding, veiledning og kunnskapsdeling.

Høgskolen benytter læringsplattformen Canvas til informasjon, fagstoff, oppgaver og innleveringer. Det vil være aktuelt å benytte annet kommunikasjonsverktøy mellom samlingene.

Arbeidskrav
Til hvert emne tilhører arbeidskrav som må være godkjent før man kan framstille seg til eksamen. Arbeidskravene forutsetter bruk av IKT, samt mulighet til å gjennomføre undervisningsopplegg og undersøkelser på arbeidsplassen.
Høgskolens forelesere gir veiledning og tilbakemelding knyttet til arbeidskrav. Det forventes at studenten tar ansvar for å søke veiledning.

Eksamen
Det er individuelle skriftlige og muntlige eksamensformer i studiet. Det benyttes bokstavkarakterer på en skala fra A-F.

Plagiatkontroll/fusk
Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet, og studentene må i henhold til opptakskravet undervise på trinn 5.-10. parallelt med studiet. Studenten må også kunne involvere ledelse og kolleger ved sitt arbeidssted i arbeidet med arbeidskrav og utviklingsoppgave.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen i studiet vil være forskningsbasert, og gi oppdatert kunnskap innen fagområdet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Se de to emnebeskrivelsene.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2021 03:15:55