Programmet tar ikke opp nye studenter

Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 2 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2016
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden.
Semesteravgift:
NOK 600

Er du lærer og ønsker mer kompetanse innen Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter?

Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 2: 5.-10. trinn er et skreddersydd studium for deg som underviser på 5.-10. trinn i grunnskolen og som i tillegg har 30 studiepoeng i Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 1 eller tilsvarende utdanning. Studiet er profesjonsrettet og praksisnært og bygger på din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse. Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter er både en forutsetning for utvikling av fagkunnskap og en del av fagkompetansen i alle fag. Enhver  lærer i hvert enkelt skolefag har ansvar for at elevene har mulighet til å utvikle lesing og skriving i faget. Studiet skal bevisstgjøre deg som lærer i å reflektere faglig og didaktisk rundt de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving i ulike fag. Som student på dette studiet får du også ta del i høgskolens gode fagmiljø og du får tett oppfølging av dyktige faglærere.

Studiet strekker seg over to semestre med tre fysiske samlinger à to dager per semester. Studiet består av to emner, hver på 15 studiepoeng.

Studiet er et videreutdanningstilbud for lærere på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er utformet i tråd med Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025

Fra 1. februar må du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2018. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold.

Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no.

Elektronisk søknadsskjema for videreutdanning for lærere vil være tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets nettsider fra 1. februar. Søknadsfrist er 1. mars 2018.  Før registrering av søknad bør du i samråd med din rektor vurdere hvilken kompetanse du og din arbeidsplass har behov for.

Lovpålagt personlig avgift til Studentsamskipnaden Østfold kr 370, materialavgift kr 220, samt frivillig avgift til «Studentenes og Akademikernes Internasjonale hjelpefond» på kr 10. Totalt kr 600 vil påløpe per semester.

Kostnader forbundet med reise, opphold, læremidler og lignende dekkes av skoleeier.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE