Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2016–2017)

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten har
- inngående kunnskap om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
- inngående kunnskap om sammenhengen mellom lesing og skriving og de andre grunnleggende ferdighetene
- kunnskap om multimodale tekster
- kunnskap om tekster i læreverk i ulike medier og elevers lesing av disse
- kunnskap om lesing og skriving i ulike fag i det flerspråklige klasserommet
- inngående kunnskap om arbeid med lesing og skriving som læringsstrategier i ulike fag
- kunnskap om vurdering av fagtekster i ulike fag og sammenhengen mellom vurdering for læring og tilbakemelding på elevers skriving
- kunnskap om å være ressursperson og veileder

Ferdigheter
Studenten kan
- legge til rette for en inkluderende og variert undervisning i lesing og skriving i ulike fag, forankret i teori og i samsvar med styringsdokumenter
- legge til rette for en inkluderende og variert undervisning der alle de grunnleggende ferdighetene ses i sammenheng
- vurdere ulike tekster for bruk i undervisningen
- ha en faglig dialog med andre lærere og veilede dem om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
- legge til rette for en inkluderende og variert undervisning der elever får utviklet sin lesing og skriving i ulike fag ut i fra egne forutsetninger
- vurdere elevers fagtekster og gi dem relevante tilbakemeldinger
- ha en faglig dialog med andre lærere og veilede dem om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
- være en ressursperson som kan bidra til utviklingsarbeid i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet

Generell kompetanse
Studenten
- har innsikt i lesingens og skrivingens betydning som allmenndannende ferdigheter og for samspillet med de andre grunnleggende ferdighetene både i skolen og i samfunnet forøvrig
- har innsikt i den betydningen de grunnleggende ferdighetene har for deltagelse i et demokrati
- kan vurdere egen og andres praksis og grunngi vurderingene ut fra teori og rammeverk

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 03:26:08