Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2016–2017)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng hver, se studiemodell nedenfor.

Emnet Lesing og skriving som ferdigheter, fordypning tar opp temaene:- sammenhengen mellom de grunnleggende ferdighetene i LK06
- tekstkunnskap i et mangfoldig tekstunivers
- elevers lesing og tekstproduksjon i ulike medier

Emnet Fordypning av lese- og skriveferdigheter tar opp temaene:
- lesing og skrivin i det flersprkålige klasserommet
- arbeid med lesing og skriving for å lære
- utviklingsarbeid på egen skole

Organisering og læringsformer

Studiet går over to semestre og er emnebasert, 15 studiepoeng per semester. Det er organisert som samlinger med tre fysiske samlinger à to dager i hvert semester. Samlingene vil inneholde varierte arbeidsformer; forelesning, oppgaver, dialog, refleksjon, tilbakemelding, veiledning og kunnskapsdeling. Læringsplattformen Fronter benyttes til informasjon, fagstoff, oppgaver og innleveringer. Det vil være aktuelt å benytte annet kommunikasjonsverktøy mellom samlingene.

Praksis

Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet, og studentene må i henhold til opptakskravet undervise på trinn 5-10 parallelt med studiet. Studenten må også kunne involvere ledelse og kolleger ved sitt arbeidssted i arbeidet med arbeidskrav og utviklingsoppgave.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Flere arbeidskrav og eksamen i emnet  Fordypning av lese- og skriveferdigheter legger opp til undervisningsarbeid på skolen der studenten er ansatt.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Tilbakemelding underveis

Lærere gir veiledning og tilbakemelding knyttet til arbeidskrav. Det forventes at studenten tar ansvar for å søke veiledning.

Vurdering

Til hvert emne tilhører arbeidskrav som må være godkjent før man kan framstille seg til eksamen. Arbeidskravene forutsetter bruk av IKT, samt mulighet til å gjennomføre undervisningsopplegg og undersøkelser på arbeidsplassen. 

Det er individuelle skriftlige og muntlige eksamensformer i studiet. Det benyttes bokstavkarakterer A-F der A er beste beståtte karakter, E er dårligst beståtte karakter og F betyr ikke bestått.

Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Se de to emnebeskrivelsene.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 03:33:11