Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2016–2017)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har:

 • kunnskap om sentrale begreper innen fagområdet flerspråklighet, og ulike aspekter ved det å være flerspråklig
 • grunnleggende fagteoretisk kunnskap om norsk som andrespråk
 • kunnskap om det norske språket på ulike språklige nivåer og i et sammenliknende perspektiv
 • kunnskap om utvikling av ordforråd i en flerspråklig kontekst
 • god kjennskap til teorier om språkutvikling og språklæring i et flerspråklighetsperspektiv
 • kunnskap om lese- og skriveutvikling på norsk som andrespråk
 • kunnskap om kartlegging og vurdering av andrespråkselevers språkferdigheter

Ferdigheter
Studenten kan:

 • legge til rette for opplæring av elever som ikke har norsk som morsmål, og har et profesjonelt forhold til hvordan man samarbeider med morsmålslærer/tospråklig faglærer
 • gjøre rede for ulike trekk i det norske språket som andrespråkselever kan streve med å tilegne seg
 • forutse utfordringer for elevenes andrespråksutvikling
 • analysere og vurdere skjønnlitterære og faglitterære tekster i forhold til andrespråkslesere
 • analysere og vurdere andrespråkselevers tekster i et mellomspråksteoretisk perspektiv
 • kunne bruke litteratur og samtaler rundt litteratur som språkstimulering og styrking av elevenes danning
 • delta i diskusjoner om ulike sider ved flerspråklig opplæring og undervisning

Generell kompetanse
Studenten kan

 • reflektere kritisk omkring kulturmøter, migrasjonsmøter og litteraturdidaktiske problemstillinger
 • legge til rette for opplæring i en flerkulturell kontekst der elevene har ulike førstespråk
 • reflektere over og vurdere språkets rolle i undervisning og læring i en skole preget av språklig og kulturelt mangfold
 • veilede andrespråkselever i utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter
 • forholde seg kritisk til styringsdokumenter, egen praksis og studiets pensumlitteratur
 • fungere som ressursperson i et lærerkollegium når det gjelder andrespråksundervisning, samarbeid med morsmålslærer/tospråklig faglærer og hvordan fagundervisning i sterkere grad inkluderer elever med minoritetsspråklig bakgrunn

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:13:23