Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2016–2017)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner á 15 studiepoeng. Hvert emne går over ett semester og har avsluttende eksamen. I begge emnene står teorier om andrespråk og flerspråklighet sentralt, og begge disse fagfeltene vil bli drøftet i et praksisnært og didaktisk perspektiv. I emnet Grunnleggende andrespråkspedagogikk tar vi for oss de grunnleggende temaene i andrespråkspedagogikk, for så å utvide og foreta en videre fordypning av temaene i emnet Andrespråkspedagogikk fordypning. Vi gir en nærmere presisering av temaene i den enkelte emnebeskrivelse.

Organisering og læringsformer

Studiet går over to semestre og er emnebasert, 15 studiepoeng per semester. Det er organisert som samlinger med tre fysiske samlinger à to dager i hvert semester. Samlingene vil inneholde varierte arbeidsformer; forelesninger, dialog, gruppearbeid, veiledning individuelt og i grupper, litteraturstudier, refleksjonsnotater knyttet til undervisning og egen praksis samt vurdering av elevtekster.
Selvstudium utgjør en vesentlig del av studiet.
HiØ har Fronter som sitt digitale læringsrom, og løpende informasjon om studiet vil bli lagt ut her.

Praksis

Ingen veiledet praksis knyttet til studiet. Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet, og studentene må i henhold til opptakskravet undervise i grunnskolen parallelt med studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studentene gjennomfører et forsknings- og utviklingsarbeid i forbindelse med prosjektoppgave knyttet til temaene andrespråksutviking, lese- og/eller skriveutvikling hos minoritetsspråklige, minoritetsspråkliges faglæring eller andre temaer innenfor studiefeltet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Tilbakemelding underveis

I begge emnene gis det veiledning og tilbakemelding knyttet til arbeidskrav. Deler av studiet er definert som veiledning, og studenten vil få tilbakemeldinger på prosjektoppgave underveis i skriveprosessen.

Vurdering

Til hvert emne tilhører arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Kandidatene blir vurdert både ved individuell muntlig og skriftlig eksamensform.

Det benyttes gradert karakterskala A-F i begge emnene hvor A er beste bestått karakter og E er dårligste bestått karakter. F betyr ikke bestått.

Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Se emnebeskrivelser.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:13:00