Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) (2018–2019)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2018
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden
Åpner for søking:
1. mai
Ordinær søknadsfrist:
10. mai
Semesteravgift:
NOK 600

Er du lærer i undervisningsstilling i grunnskolen? Ønsker du å styrke din faglige kompetanse for arbeid med elever som ikke har norsk som morsmål?

Som student på videreutdanning i Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10.trinn, vil du få innsikt i hva det vil si å være flerspråklig og å vokse opp med et førstespråk som er minoritetsspråk, og hvilken betydning det kan ha for elevenes utvikling og læring. Du skal utvikle en forståelse for de ressurser og utfordringer elever med ulik kulturell og språklig bakgrunn representerer. Videre får du innsikt i hvordan man kan legge til rette for undervisningsformer som reflekterer det språklige og kulturelle mangfold i alle fag. Som student på dette studiet får du ta del i høgskolens gode fagmiljø, og du får tett oppfølging av dyktige faglærere.

Studiet går over to semestre og er emnebasert, 15 studiepoeng per semester. Studiet er organisert som samlingsbasert med tre fysiske samlinger à to dager i hvert semester ved studiested Halden. I begge emnene står teorier om andrespråk og flerspråklighet sentralt, og begge disse fagfeltene vil bli drøftet i et praksisnært og didaktisk perspektiv. I emnet Grunnleggende andrespråkspedagogikk (høsten) tar vi for oss de grunnleggende temaene i andrespråkspedagogikk, for så å utvide og foreta en videre fordypning av temaene i emnet Andrespråkspedagogikk fordypning (våren).

Studiet er et videreutdanningstilbud for lærere, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er utformet i tråd med Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025

Fra 1. februar må du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2018. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no.

Kontakt

Programledelse
HiØ VIDERE,
Studieleder Alf Rolin