Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2019–2020)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner hver med et omfang på 15 studiepoeng:

  1. Naturfag og matematikk i barnehagen
  2. Naturfaglige og matematiske aktiviteter i barnehagen

For å starte på emne 2 må emne 1 være bestått.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Samlinger
Studiet er organisert med totalt seks samlinger, tre samlinger høst og tre samlinger vår. Hver samling vil være på to dager.

Undervisnings- og læringsformer
Studiet legger i stor grad opp til undersøkende og problembaserte læringsformer, der interaksjon med lærere og studenter står sentralt. Studiet skal kombinere ulike læringsarenaer; samlinger ved høgskolen og praktisk utviklingsarbeid i pedagogiske virksomheter.

  • Mange av samlingene vil være ved Inspiria Science Center i Sarpsborg.

  • Studiet vil gjøres delvis nettbasert gjennom høgskolens læringsplattform.

  • Studentene skal selv være med å vurdere eget og medstudenters faglige arbeid underveis i studiet. Faglærerne gir også veiledning og tilbakemelding på arbeidet med temaene i studiet.

  • Studentene får tilbud om bibliotekundervisning i tilknytning til eget studiearbeid.

  • Studentene skal bruke IKT i forbindelse med informasjonssøk og kommunikasjon med medstudenter og lærere.

  • Studentenes egenaktivitet er viktig i studiet. Studentene forventes å drive utviklingsarbeid og teoristudier i periodene mellom samlingene.

Nettbaserte læringsaktiviteter
Mellom samlingene ved høgskolen vil kommunikasjon med studentene både av faglig og administrativ art foregå via studiets hjemmeside og elektronisk læringsplattform. Studentene må derfor ha tilgang til PC. Studenten får egen e-post-adresse ved registrering til studiet. Studentene vil få tilgang til nettbaserte undervisningsressurser mellom samlingene. 

Arbeidskrav
Det er knyttet arbeidskrav til studiet. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon.

Eksamen
Første emne avsluttes med en individuell skriftlig eksamen. Andre emne avsluttes med en individuell muntlig eksamen. Det henvises til den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Det benyttes karakterskala A-F.

Plagiatkontroll/fusk
Arbeidskrav og eksamensbesvareleser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskfrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis knyttet til studiet, men det forutsettes at studentene jobber aktivt med studiets innhold i tilknytning til egen praksis.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Det etterstrebes at litteraturen som legges opp i studiet er forskningsbasert. Ved siden av relevante bøker i naturfag og matematikk vil studentene få forskningsartikler på pensum, både som teoristoff, men også til bruk i arbeidskrav og undervisning. Studentene vil innføres i akademisk skriving gjennom arbeidskrav og skriftlig eksamen, hvor det å referere til forskningsbasert litteratur blir et krav. Arbeidskrav i emnene bidrar til at studentene gjør utviklingsarbeid i egen barnehage knyttet til naturfag og matematikk.  

Internasjonalisering

Det benyttes internasjonale ressurser i studiet i form av litteratur fra de andre nordiske landene og enkelte artikler på engelsk. I undervisning vil det løftes frem realfagseksempler fra barnehager i andre land, som sammenlignes med realfag i norske barnehager.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Litteratur

Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2021 03:16:01