Hva lærer du? (2021–2022)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten

 • har inngående kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget for læringsprosesser i veiledning

 • har avansert kunnskap om teoretiske og metodiske tilnærminger til veiledning

 • har inngående kunnskap om relasjonelle og etiske forhold i veiledning

 • har kunnskap om, og kan analysere, veiledningsfaglige problemstillinger

 • har inngående kunnskap om veiledning og kollektive læringsprosesser

 • har inngående kunnskap om hvordan Rammeplan  for barnehagens innhold og oppgaver kan fungere som styringsdokument

 

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan anvende forskningsbasert kunnskap for utvikling av egen veiledning

 • kan analysere og forholde seg kritisk til veiledningsprosesser og arbeide selvstendig med problemløsning

 • kan bruke relevante metoder for veiledningsfaglig utviklingsarbeid i barnehage

 • kan anvende kunnskap om læringsprosesser og veiledning i ulike kontekster

 • kan analysere og forholde seg kritisk til individuelle og kollektive læringsprosesser i organisasjoner

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper om, og ferdigheter i, veiledning med fokus på kollektive læringsprosesser

 • kan analysere veiledningsprosesser og forholde seg bevisst til etiske forhold som oppstår

 • kan presentere problemstillinger, analyser og konklusjoner overfor ulike målgrupper 

 • kan forholde seg selvstendig til egen og andres læring når det gjelder veiledning

 • kan forholde seg til mangfoldet i læringsfellesskap og på en selvstendig måte bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen det veiledningsfaglige feltet

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:13:55