Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, samlingsbasert, studiested Halden.

Kontakt

Studieveileder: Marianne Pedersen

Telefon: +47 696 08 894

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Avdeling for lærerutdanning. Studieleder Alf Rolin Programansvarlig Ann Sofi Larsen

Studieplan for Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (30 studiepoeng) (2020–2021)

Informasjon om studiet

Studiet er et oppdragsstudium og gis i sammenheng med Utdanningsdirektoratets strategi; «Kompetanse for fremtidens barnehage - Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022».

Studiet har fokus på læringsprosesser og ulike tilnærminger til veiledning, strategier og metoder og retter også søkelyset mot kritisk analyse og etiske utfordringer i veiledningsprosesser. Studiet anvender forskningsbasert kunnskap og har en praktisk tilnærming der deltagerne skal kunne anvende kunnskaper og ferdigheter i sitt arbeid med veiledning. Spesielt vektlegges dialogiske og relasjonelle prosesser, kollektive læringsprosesser og etiske forhold i veiledning.

Målgruppe er praksislærere i barnehage.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten

 • har inngående kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget for læringsprosesser i veiledning

 • har avansert kunnskap om teoretiske og metodiske tilnærminger til veiledning

 • har inngående kunnskap om relasjonelle og etiske forhold i veiledning

 • har kunnskap om, og kan analysere, veiledningsfaglige problemstillinger

 • har inngående kunnskap om veiledning og kollektive læringsprosesser

 • har inngående kunnskap om hvordan Rammeplan  for barnehagens innhold og oppgaver kan fungere som styringsdokument

 

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan anvende forskningsbasert kunnskap for utvikling av egen veiledning

 • kan analysere og forholde seg kritisk til veiledningsprosesser og arbeide selvstendig med problemløsning

 • kan bruke relevante metoder for veiledningsfaglig utviklingsarbeid i barnehage

 • kan anvende kunnskap om læringsprosesser og veiledning i ulike kontekster

 • kan analysere og forholde seg kritisk til individuelle og kollektive læringsprosesser i organisasjoner

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper om, og ferdigheter i, veiledning med fokus på kollektive læringsprosesser

 • kan analysere veiledningsprosesser og forholde seg bevisst til etiske forhold som oppstår

 • kan presentere problemstillinger, analyser og konklusjoner overfor ulike målgrupper 

 • kan forholde seg selvstendig til egen og andres læring når det gjelder veiledning

 • kan forholde seg til mangfoldet i læringsfellesskap og på en selvstendig måte bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen det veiledningsfaglige feltet

Opptak

Bachelor i barnehage-/førskolelærerutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minimum ett års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning.

Det er krav om ansettelse i relevant stilling i barnehage i studietiden.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne (30 stp), med to tematiske inndelinger:
1) Innføring i veiledning - teori og metode (Høst)
2) Veiledning, profesjon og organisasjon i barnehage (Vår)

Innholdet i studiet knyttes til rammeplaner og retningslinjer for barnehage/ barnehagelærerutdanning og til nasjonale rammer for veilederutdanning i barnehage og skole. Emnet behandler nyere forskningsbasert kunnskap om veiledning relatert til barnehagelærerprofesjonen og til barnehagelærerens kunnskaps-, vurderings- og refleksjons-grunnlag. Veiledning betraktes som et sentralt område ved profesjonsutvikling og ses som et vesentlig aspekt ved lærings- og utviklingsprosesser i barnehagefaglige kontekster.

Tematiske innholdskomponenter i studiet:

- Praksislæreren som veileder for studenter som skal utdanne seg til barnehagelærere
- Ulike faglige tilnærminger til veiledning
- Kritiske analyser og etiske utfordringer i veiledningsprosesser
- Veiledning, kommunikasjon og relasjonsbygging
- Tillit, makt og etikk i veiledningsrelasjoner
- Barnehagens verdigrunnlag og profesjonens vitenskapsteoretiske kunnskapsgrunnlag- Inkludering, ressurser, fellesskap og veiledning
- Veiledning og kollektive konstruksjoner av kunnskap

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Emnet organiseres med seks studiesamlinger á to dager. Undervisningen foregår på dagtid. Det legges opp til at studentene jobber selvstendig og i basisgrupper mellom studiesamlingene. Læringsformene varierer mellom forelesning, litteraturstudier, ulike former for veiledning, utviklingsarbeid knyttet til veiledning i barnehager og selvstendig arbeid. Læringsformene er utpreget deltakeraktive. I studiet benyttes Canvas som digital læringsplattform.

Studentene får tilbakemelding på sitt studiearbeid, både fra utviklingsarbeid, veiledning, og studiesituasjonen forøvrig. Tilbakemeldingene gis av faglærer og av medstudenter på studiesamlinger og i basisgrupper.

Arbeidskrav

 • Veiledning og logg:
  Studenten gjennomfører minst to individuelle veiledninger som dokumenteres med minst to logger.

 • Veiledningsfaglig tekst:
  Studenten skriver en individuell veiledningsfaglig tekst hvor egne erfaringer med veiledning drøftes i lys av teorier og relevant forskning om veiledning. Fagteksten utarbeides etter nærmere angitte kriterier.

 • Utviklingsarbeid:
  Studenten skal gjennomføre et individuelt utviklingsarbeid som relateres til veiledning i barnehage. I dette inngår minst to veiledninger. Sentrale sider fra veiledningene og utviklingsarbeidet skal analyseres og diskuteres i basisgruppa. Det skal leveres to individuelle faglogger fra dette arbeidet. Basisgruppa skal planlegge og presentere et selvvalgt tema med utgangspunkt i utviklingsarbeidet. Presentasjonen skal være for medstudenter og lærere.

 • Obligatorisk deltakelse:
  Studenten må delta på minimum 80 % av studiesamlingene og i basisgruppene for å kunne framstille seg til eksamen.

Se semesterplanen for nærmere beskrivelser av arbeidskravene. Arbeidskravene skal være gjennomført og godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

 • Praktisk eksamen: Individuell veiledning med muntlig refleksjon
  Kandidatene organiseres i eksamensgrupper på 3-4 i hver gruppe. Gjennom et rullerende system skal kandidatene være i rollene som veileder, veisøker og observatør. Hver veiledning skal ha en varighet på inntil 25 minutter. Etter hver veiledning gjennomføres en muntlig del, blant annet i forhold til relevant teori. Den muntlige delen ledes av sensorene.

Eksamen varer inntil 45 minutter for hver enkelt kandidat. Se semesterplanen for nærmere beskrivelser av organisering og gjennomføring av eksamen. Karakterregel: A-F.

Studenter som ikke består eksamen eller ønsker å forbedre karakter kan tidligst fremstille seg til eksamen ved neste ordinære gjennomføring, og må selv melde seg opp til ny eksamen.


Plagiatkontroll/fusk
Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold

Praksis

Praksis består av følgende elementer:

 • Gjennomføre veiledning som ledd i utviklingsarbeid på egen arbeidsplass
 • Gjennomføre møter i basisgruppen for analyser, konklusjoner og planlegging av en gruppepresentasjon for medstudenter og lærere

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen i studiet vil være forskningsbasert, og gi oppdatert kunnskap innen fagområdet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Studiet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Litteratur

Litteraturlisten er oppdatert 29. mai 2020. Det tas forbehold om endringer før studiestart.

Afdal, G. (2011) Veiledning som moralsk virksomhet. I Karlsen, T.J. (red) Veiledning under nye vilkår. Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker (s. 124-139). Oslo. Gyldendal Akademisk. [15 sider].

Bjerkholt, E. (2017) Profesjonsveiledning. Fra praktisk virksomhet til teoretisk felt. Oslo: Cappelen Damm. [200 sider].

Botnen Eide, S., Grelland, H. H., Kristiansen, A., Sævareid, H. I. & Aasland, D. G. (2009) Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal Akademisk. [166 sider].

Jakhelln, R. (2009). Emosjonelle utfordringer i læreres yrkesstart.  I: Jakhelln, R., Leming, T. og Tiller, T. (red.): Emosjoner i forsking og læring. Tromsø: Eureka forlag.  [20 sider].

Grimen, H. (2009) Hva er tillit. Oslo: Universitetsforlaget. [152 sider].

Hennum, B.A. og S. Østrem (2016) Barnehagelæreren som profesjonsutøver. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. [138 sider].

Jensen, M. S., Karlsern, T. J. og Luthen, G.S. (red.) (2017) Veiledning og oppdagelse. Oslo: Gyldendal akademisk. [226 sider].

Karlsen, T.J. (2011) Forhold av betydning for veileders delaktighet i veiledning. I Karlsen, T.J. (red) Veiledning under nye vilkår. Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. (s. 19 - 32). Oslo. Gyldendal Akademisk [13 sider].

Karlsson, B.E. & Oterholt, F. (2010) Fenomener i faglig veiledning. Oslo: Universitetsforlaget. [170 sider]. 

Kjærgård, P. I. (2013) Veiledning som møte eller teknikk? Et perspektiv fra Hans Skjervheim. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 97(2), 84–96. [12 sider].

Kolle, T., Larsen, A.S. og B. Ulla (2017) Pedagogisk dokumentasjon – inspirasjoner til bevegelige praksiser. Bergen: Fagbokforlaget. [141 sider]

Larsen, A.S. (2011) Mentorvirksomhet og kollektive læringsprosesser. I Karlsen, T.J. (red) Veiledning under nye vilkår. Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker (s. 179-194). Oslo. Gyldendal Akademisk. [15 sider].

Larsen, A.S. (2011) Å lytte til det uforutsette, det ukjente og det uforutsigbare. I Karlsen, T.J. (red) Veiledning under nye vilkår. Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker (s. 50- 67). Oslo. Gyldendal Akademisk. [17 sider].

Larsen, A.S., Ulla, B. og Luthen, G. (i prosess) : Tillit, tenkning og trøbbel, i profesjonsrettet veiledning.

Lauvås, P., Lycke, K. H. & Handal G. (2016) Kollegaveiledning med kritiske venner. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. [233 sider].

Lejonberg, E. & Føinum, M. (2018). Hva er god veiledning? Bergen: Fagbokforlaget. (kap. 2 og 5), [45 sider].   

Lundestad, M. (2019) Veiledningsfortellinger. Om ledelse og personalsamarbeid i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. [192 sider].

Ottosen, G. (2007). Hva slags veileder ønsker jeg å være eller å bli? - Veiledning inspirert av narrativ teori og praksis. I: Fokus på familien, 01/2007. (side 52-68) 
https://www.idunn.no/fokus/2007/01/hva_slags_veileder_onsker_jeg_a_vere_ellerabli_-_veiledning_inspirert_av_n [16 sider]. 

Pettersen, K-S. og E. Simonsen (2010) Anerkjennelse og profesjon. Oslo: Cappelen Damm AS. [80 sider].

Ulla, B. (2014) Auget som arrangement – om blikk, makt og skjønn i profesjonsutøvinga til barnehagelæraren. Nordisk Barnehageforsking. Vol. 8/2014 (side 1-16), [16 sider].

Ulleberg, I. (2014) Kommunikasjon og veiledning. Oslo: Universitetsforlaget. [180 sider]

Worum, K. S. (2014) Veiledning, kunnskapssyn og danning. Norsk pedagogisk tidsskrift, 98(1), s. 26-35. [9 sider].

Worum, K., & Bjørndal, C. (2018). Studenters oppfatninger av god og dårlig praksisveiledning i barnehagelærerutdanning. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 3(1), 1-17. [17 sider].

Østrem.S. (2011) Veiledning på egne eller andres vilkår? Norsk pedagogisk tidsskrift 95(3), s. 228-238. [10 sider].

 

Relevante politiske føringer og prinsipper:

Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag. Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen.

Tilgjengelig fra: https://nettsteder.regjeringen.no/barnehagelarerrollen/files/2018/12/Barnehagelærerrollen-i-et-profesjonsperspektiv-et-kunnskapsgrunnlag.pdf

Utdanningsdirektoratet: Veiledning av nyutdannede – hvordan kan det gjennomføres?
Tilgjengelig fra: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/veiledning-av-nyutdannede/hvordan-kan-det-gjennomfores/

Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022.
Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/437c8d37eb3d48719efcb9d22b99408c/kompetansestrategi-for-barnehage-2018---2022.pdf

Jobb og videre studier

Dersom du ønsker mer utdanning innenfor pedagogisk veiledning, kan du f.eks. søke opptak til Master i rådgivningsvitenskap (NTNU). Det er institusjonen det søkes til som vurderer om du kvalifiserer for opptak, og hvorvidt tidligere avlagt utdanning kan innpasses.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Unni Hagen, 27. januar 2017.

Studieplanen er revidert

Studieleder, Alf Rolin, 25.11. 2019
Førsteamanuensis, Ann Sofi Larsen 25.11.2019

Studieplanen gjelder for

Studieåret 2020-2021.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:22:12