Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2018–2019)

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har inngående undervisningskunnskap i matematikken elevene arbeider med på 1P-Y.
 • har kunnskap om vanlige interaksjonsmønster og kommunikasjon knyttet til matematikkundervisning i yrkesfagklasser.
 • har undervisningskunnskap om betydningen av regning som grunnleggende ferdighet i yrkesfagene.
 • har kunnskap om å uttrykke seg muntlig, lese og uttrykke seg skriftlig og kunne bruke digitale verktøy i matematikkfaget.
 • har kunnskap om et bredt metoderepertoar for undervisning i matematikk, og arbeidsmetoder i digitale omgivelser, med digitale læremidler og læringsressurser med tanke på relevans og motivasjon for yrkesfagelever.


Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever på 1P-Y med fokus på variasjon og elevaktivitet, forankret i forskning, teori og praksis i digitale omgivelser, samt relevans og motivasjon for elever i yrkesfaglige program.
 • har gode praktiske ferdigheter i muntlig og skriftlig kommunikasjon i matematikkfaget, og kompetanse til å fremme slike ferdigheter og motivasjon hos elevene.
 • kan bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og motivasjon til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, begrunnelser, argumenter og bevis, analogt og digitalt.
 • kan fremme den enkelte elevs læringslyst, motivasjon og tro på egne muligheter for å lære, skape, samhandle og dele i digitale omgivelser.


Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets samspill med kultur, filosofi, yrkesliv og samfunnsutvikling.
 • har innsikt i matematikkfagets rolle innenfor det utdanningsprogrammet man underviser i på yrkesfag og i samfunnet og arbeidslivet for øvrig.
 • har innsikt i matematikkfagets betydning og relevans for deltakelse i et demokratisk samfunn.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 04:12:28