Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2018–2019)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner. Emne 1: Tall og algebra for yrkesfaglærere (15 stp) og Emne 2: Geometri og økonomi for yrkesfaglærere (15 stp). Emne 1 går høsten 2018 og emne 2 går våren 2019. Det er seks heldagssamlinger hvert semester.

I emne 1 er de matematiske temaene Tall og algebra, med fokus på kartlegging, analysere og vurdere elevers tenkemåter og digitale hjelpemidler. I emne 2 er de matematiske temaene Geometri og økonomi, med fokus på flipped classrom i undervisningen.

For mer utfyllende informasjon, se den enkelte emneplan.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet er samlingsbasert med 6 samlinger á en dag hvert semester. Hver dag er på 6 timer og varer fra kl 09:00 til 15:00. Det benyttes elektronisk læringsplattform. Studentene forventes å delta aktivt i samlingene og å ta ansvar for egen læring.

En vesentlig del av læringen er knyttet til erfaringsdeling og relasjonskompetanse. Slike ferdigheter og kompetanse kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med blant annet medstudenter og lærere og ved tilstedeværelse i undervisningen.

Arbeidskrav:
Arbeidskravene skal leveres til fastsatte frister og må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

I begge emnene gis det veiledning og tilbakemelding knyttet til arbeidskrav. Det forventes at studenten tar ansvar for å søke veiledning.

Eksamen:
Det benyttes varierte vurderingsformer i studiet, noe som er i tråd med skolens bruk av vurderingsformer. Se den enkelte emnebeskrivelse for mer detaljert beskrivelse av vurderingsform.

Det benyttes bokstavkarakterer på en skala fra A - F.

Praksis

Ingen.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen er forskningsbasert og knyttet til utviklingsarbeid innen fagfeltet. 

Internasjonalisering

Internasjonalisering vil bli ivaretatt gjennom bruk av faglitteraturen.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet. 

  • Det blir gjennomført evalueringer av emnene etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold. 
  • I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Se den enkelte emnebeskrivelse for litteraturliste.

Studiemodell

Høst 2018

Matematikk for yrkesfaglærere 11.-13. trinn. Kompetanse for kvalitet

Vår 2019

Matematikk for yrkesfaglærere 11.-13. trinn. Kompetanse for kvalitet

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 04:20:54