Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Studieleder Alf Rolin, Avdeling for lærerutdanning

Studieplan for Matematikk for yrkesfaglærere 11.-13. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) (2018–2019)

Informasjon om studiet

Matematikk for yrkesfaglærere 11.-13. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) tar utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025Østfoldskolen mot 2020 og Samarbeidsavtale mellom Østfold fylkeskommune og Høgskolen i Østfold.  

Studiet retter seg mot ansatte lærere i videregående skole i Østfold som underviser/ønsker å undervise i matematikk på yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Studiet er profesjonsrettet og praksisnært og er utformet i tråd med Læreplan i matematikkOverordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen, Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse og Framtid, fornyelse og digitalisering. Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017-2021.

Studiet bygger på lærerens undervisningserfaring og fokuserer på en helhetlig undervisning med yrkesretting og relevans, innovativ bruk av IKT for å understøtte elevenes læring og lærernes arbeid. Bruk av adaptiv læringsteknologi har som mål å forbedre læring ved å unngå frafall eller kjedsomhet fordi lærestoffet er alt for enkelt eller for vanskelig.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har inngående undervisningskunnskap i matematikken elevene arbeider med på 1P-Y.
 • har kunnskap om vanlige interaksjonsmønster og kommunikasjon knyttet til matematikkundervisning i yrkesfagklasser.
 • har undervisningskunnskap om betydningen av regning som grunnleggende ferdighet i yrkesfagene.
 • har kunnskap om å uttrykke seg muntlig, lese og uttrykke seg skriftlig og kunne bruke digitale verktøy i matematikkfaget.
 • har kunnskap om et bredt metoderepertoar for undervisning i matematikk, og arbeidsmetoder i digitale omgivelser, med digitale læremidler og læringsressurser med tanke på relevans og motivasjon for yrkesfagelever.


Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever på 1P-Y med fokus på variasjon og elevaktivitet, forankret i forskning, teori og praksis i digitale omgivelser, samt relevans og motivasjon for elever i yrkesfaglige program.
 • har gode praktiske ferdigheter i muntlig og skriftlig kommunikasjon i matematikkfaget, og kompetanse til å fremme slike ferdigheter og motivasjon hos elevene.
 • kan bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og motivasjon til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, begrunnelser, argumenter og bevis, analogt og digitalt.
 • kan fremme den enkelte elevs læringslyst, motivasjon og tro på egne muligheter for å lære, skape, samhandle og dele i digitale omgivelser.


Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets samspill med kultur, filosofi, yrkesliv og samfunnsutvikling.
 • har innsikt i matematikkfagets rolle innenfor det utdanningsprogrammet man underviser i på yrkesfag og i samfunnet og arbeidslivet for øvrig.
 • har innsikt i matematikkfagets betydning og relevans for deltakelse i et demokratisk samfunn.

Opptak

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.
Det er krav om ansettelse i relevant undervisningsstilling ved en videregående skole i Østfold i studietiden.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet består av to emner. Emne 1: Tall og algebra for yrkesfaglærere (15 stp) og Emne 2: Geometri og økonomi for yrkesfaglærere (15 stp). Emne 1 går høsten 2018 og emne 2 går våren 2019. Det er seks heldagssamlinger hvert semester.

I emne 1 er de matematiske temaene Tall og algebra, med fokus på kartlegging, analysere og vurdere elevers tenkemåter og digitale hjelpemidler. I emne 2 er de matematiske temaene Geometri og økonomi, med fokus på flipped classrom i undervisningen.

For mer utfyllende informasjon, se den enkelte emneplan.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet er samlingsbasert med 6 samlinger á en dag hvert semester. Hver dag er på 6 timer og varer fra kl 09:00 til 15:00. Det benyttes elektronisk læringsplattform. Studentene forventes å delta aktivt i samlingene og å ta ansvar for egen læring.

En vesentlig del av læringen er knyttet til erfaringsdeling og relasjonskompetanse. Slike ferdigheter og kompetanse kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med blant annet medstudenter og lærere og ved tilstedeværelse i undervisningen.

Arbeidskrav:
Arbeidskravene skal leveres til fastsatte frister og må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

I begge emnene gis det veiledning og tilbakemelding knyttet til arbeidskrav. Det forventes at studenten tar ansvar for å søke veiledning.

Eksamen:
Det benyttes varierte vurderingsformer i studiet, noe som er i tråd med skolens bruk av vurderingsformer. Se den enkelte emnebeskrivelse for mer detaljert beskrivelse av vurderingsform.

Det benyttes bokstavkarakterer på en skala fra A - F.

Praksis

Ingen.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen er forskningsbasert og knyttet til utviklingsarbeid innen fagfeltet. 

Internasjonalisering

Internasjonalisering vil bli ivaretatt gjennom bruk av faglitteraturen.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet. 

 • Det blir gjennomført evalueringer av emnene etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold. 
 • I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Se den enkelte emnebeskrivelse for litteraturliste.

Jobb og videre studier

Ønsker du ytterligere kompetanse i faget kan du søke på Matematikk 1 (30 studiepoeng). Yrkesmulighetene er gode, da skolen har behov for lærere som fyller kravene for å undervise i matematikk. 

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Kjersti Berggraf Jacobsen, Avdeling for lærerutdanning, 10.01.2018

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for studenter som starter studieåret 2018

Studiemodell

Høst 2018

Matematikk for yrkesfaglærere 11.-13. trinn. Kompetanse for kvalitet

Vår 2019

Matematikk for yrkesfaglærere 11.-13. trinn. Kompetanse for kvalitet

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 04:00:49