Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2020–2021)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten 

 • har kunnskap om barns muntlige og skriftspråklige utvikling, også flerspråklig utvikling
 • har bred kunnskap om språket som system og språket i bruk i bruk, muntlig og skriftlig
 • har kunnskap om lese- og skriveteorier som basis for læring og læringsprosesser, med vekt på begynneropplæringen
 • har kunnskap om lese- og skrivestrategier
 • har kunnskap om kartlegging og bruk av ulike kartleggingsverktøy i lese- og skriveopplæringen, spesielt for trinn 1-4
 • har kunnskap om didaktisk forskning med relevans for utvikling av elevenes lesing og skriving, også i flerspråklige klasser

Ferdigheter:
Kandidaten

 • kan planlegge, vurdere og gjennomføre relevant undervisning i lesing og skriving for alle elever i trinn 1-7 og begrunne faglige valg ut fra teoribasert kunnskap og gjeldende styringsdokumenter, spesielt trinn 1-4
 • kan bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes forståelse, undring, kreativitet
 • kan legge til rette for elevers skriving i ulike sjangrer og medier
 • kan analysere og vurdere ulike elevers tekster ut fra ulike perspektiver på kunnskap og læring
 • kan analysere og vurdere elevers lese- og skriveferdigheter og tilrettelegge opplæringen basert på elevers ulike behov

Generell kompetanse:
Kandidaten

  • har utviklet et overblikk over sammenhengen mellom muntlighet, lesing og skriving i ved trinn 1-7 og forstår disse ferdighetenes betydning for elevers videre læring og allmenndanning
  • kan virke som en ressursperson i begynneropplæringen i norskfaget
  • behersker begge målformer i norsk skriftlig
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. jan. 2022 03:14:37