Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2020–2021)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 15 studiepoeng.

For at studenten skal oppnå forventet læringsutbytte forutsetter dette at det blant annet undervises i og arbeides med følgende tema:

  • Stimulering av elevers språkutvikling og metaspråklige forståelse
  • Elevers utvikling av lese- og skriveferdigheter
  • Begynneropplæring i lesing og skriving – også i det flerspråklige klasserom
  • Ulike arbeidsmåter og oppgavetyper som kan stimulere læring i og gjennom lesing og skriving
  • Analyse og vurdering av elevenes utvikling i de ulike ferdighetene

Gjennom studiet er det lagt opp til både teoretisk og praksisrettet arbeid.  

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Det vil være seks samlingsdager i løpet av studieåret. Samlingene vil inneholde forelesninger, oppgaver, dialog, refleksjon, tilbakemelding, veiledning og kunnskapsdeling mellom studentene. En del av dette vil også foregå mellom samlingene i forbindelse med arbeidskrav.

Høgskolen benytter fra høsten 2018 læringsplattformen Canvas til informasjon, fagstoff, oppgaver og innlevering av arbeidskrav. Det vil også være aktuelt å benytte annet kommunikasjonsverktøy mellom samlingene.

Arbeidskrav:
I løpet av studieåret får studentene fire oppgaver av faglig og didaktisk karakter. Disse skal leveres inne gitte frister. Arbeidskravene inneholder undersøkelser, planlegging og gjennomføring av undervisningsopplegg med påfølgende refleksjonsnotat knyttet til teori og styringsdokumenter, samt andre didaktiske oppgavetyper, individuelle og i gruppe. Tilbakemelding på arbeidskrav blir gitt både av faglærere og medstudenter. Mer detaljert beskrivelse vil bli gitt på samlingene.

Minst ett av arbeidskravene skal inkludere pedagogisk bruk av IKT.

Studenten må kunne involvere ledelse og kollegaer ved sitt arbeidssted i arbeidet med arbeidskravene.

Arbeidskravene skal leveres til fastsatte frister og må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.


Eksamen:
Det er to deleksamener i emnet:

Deleksamen 1: Individuell skriftlig utviklingsoppgave.
Det arbeides videre med et tema i tilknytning til et gitt arbeidskrav. Problemstilling formuleres og godkjennes. Faglærer gir tilbakemelding på førsteutkast. 
Det gis flere opplysninger ved studiestart.
Karakterregel: A-F
Eksamen vurderes av faglærer og ekstern sensor.

Deleksamen 2: Muntlig framlegg i gruppe.
Varighet ca. 30 minutter.
Detaljert beskrivelse gis ved oppstart av emnet.
Karakterregel: Bestått/Ikke bestått.
Intern og ekstern sensur.

Det gis en samlet karakter i emnet. Begge deleksamener må være bestått for å få karakter i emnet.

Dersom en deleksamen blir vurdert til ikke bestått, kan denne eksamen avlegges på nytt.

Skriftlig utviklingsoppgave kan omarbeides én gang med samme problemstilling. Dersom man ønsker å forbedre karakter, må ny problemstilling avtales med emneansvarlig.

For å gjennomføre muntlig framlegg på nytt må studenten eventuelt innpasses i en ny gruppe ved neste ordinære undervisningssemester.

 

Praksis

Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet, blant annet i arbeidskrav og eksamen. Arbeidskrav fordrer egenarbeid og samarbeid i skolen. Studentene må derfor undervise i skolen parallelt med studiet, jf. opptakskravet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen er forskningsbasert og knyttet til utviklingsarbeid innen fagfeltet. I løpet av studiet gjennomfører studenten utviklingsarbeid relatert til egen undervisningspraksis og tilegner seg på den måten innsikt i faglitteratur, teori, metode, akademisk skriving og kildebruk.

Internasjonalisering

Internasjonale perspektiver på faget vil belyst gjennom faglitteraturen.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert januar 2018. Det tas forbehold om endringer før studiestart.

Anmarkrud, Øistein og Vigdis Refsahl 2010: Gode lesestrategier - på mellomtrinnet. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Bjerke, Christian og Ronny Johansen 2017: Begynneropplæring i norskfaget. Oslo: Gyldendal Akademisk

Klinkenberg, Jan Erik 2005: Å bedre barns leseflyt. 27 varianter av repetert lesing. Oslo:  Aschehoug & Co

Klæboe, Grethe og Dagrun Kibsgaard Sjøhelle 2013: Veiledet lesing og skriving i begynneropplæringen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Lundberg, Ingvar og Katarina Herrlin 2008: God leseutvikling. Kartlegging og øvelser. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Lundberg, Ingvar 2009: God skriveutvikling. Kartlegging og undervisning. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Traavik, Hilde og Benthe Kolberg Jansson (red.) 2013: Norskboka 1. Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Oslo: Universitetsforlaget  

Tønnessen, Elise Seip og Magnhild Vollan 2010: Begynneropplæring i en sammensatt tekstkultur. Kristiansand: Høyskoleforlaget

Utdanningsdirektoratet: Gjeldende læreplan for grunnskolen

Utdelt materiale

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 03:13:16