Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Studieleder Alf Rolin, Avdeling for lærerutdanning

Studieplan for Norsk 1 for barnehage-/førskolelærere på 1.-7. trinn (15 studiepoeng) (2018–2019)

Informasjon om studiet

Norsk 1 for barnehage-/førskolelærere på 1.-7. trinn (15 studiepoeng) er utformet i tråd med kompetansemålene og andre sentrale elementer i Kunnskapsløftet samt Rammeplan for Grunnskolelæreutdanning trinn 1.-7. Studiet tar utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025.

Målgruppen er lærere ansatt i grunnskolen i Fredrikstad og Sarpsborg som har barnehage-/ førskolelærerutdanning som grunnkompetanse.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten 

 • har kunnskap om barns muntlige og skriftspråklige utvikling, også flerspråklig utvikling
 • har bred kunnskap om språket som system og språket i bruk i bruk, muntlig og skriftlig
 • har kunnskap om lese- og skriveteorier som basis for læring og læringsprosesser, med vekt på begynneropplæringen
 • har kunnskap om lese- og skrivestrategier
 • har kunnskap om kartlegging og bruk av ulike kartleggingsverktøy i lese- og skriveopplæringen, spesielt for trinn 1-4
 • har kunnskap om didaktisk forskning med relevans for utvikling av elevenes lesing og skriving, også i flerspråklige klasser

Ferdigheter:
Kandidaten

 • kan planlegge, vurdere og gjennomføre relevant undervisning i lesing og skriving for alle elever i trinn 1-7 og begrunne faglige valg ut fra teoribasert kunnskap og gjeldende styringsdokumenter, spesielt trinn 1-4
 • kan bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes forståelse, undring, kreativitet
 • kan legge til rette for elevers skriving i ulike sjangrer og medier
 • kan analysere og vurdere ulike elevers tekster ut fra ulike perspektiver på kunnskap og læring
 • kan analysere og vurdere elevers lese- og skriveferdigheter og tilrettelegge opplæringen basert på elevers ulike behov

Generell kompetanse:
Kandidaten

  • har utviklet et overblikk over sammenhengen mellom muntlighet, lesing og skriving i ved trinn 1-7 og forstår disse ferdighetenes betydning for elevers videre læring og allmenndanning
  • kan virke som en ressursperson i begynneropplæringen i norskfaget
  • behersker begge målformer i norsk skriftlig

Opptak

Bestått barnehage-/ førskolelærerutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling ved en grunnskole i Fredrikstad- og/eller Sarpsborg kommune i studietiden.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 15 studiepoeng.

For at studenten skal oppnå forventet læringsutbytte forutsetter dette at det blant annet undervises i og arbeides med følgende tema:

 • Stimulering av elevers språkutvikling og metaspråklige forståelse
 • Elevers utvikling av lese- og skriveferdigheter
 • Begynneropplæring i lesing og skriving – også i det flerspråklige klasserom
 • Ulike arbeidsmåter og oppgavetyper som kan stimulere læring i og gjennom lesing og skriving
 • Analyse og vurdering av elevenes utvikling i de ulike ferdighetene

Gjennom studiet er det lagt opp til både teoretisk og praksisrettet arbeid.  

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Det vil være seks samlingsdager i løpet av studieåret. Samlingene vil inneholde forelesninger, oppgaver, dialog, refleksjon, tilbakemelding, veiledning og kunnskapsdeling mellom studentene. En del av dette vil også foregå mellom samlingene i forbindelse med arbeidskrav.

Høgskolen benytter fra høsten 2018 læringsplattformen Canvas til informasjon, fagstoff, oppgaver og innlevering av arbeidskrav. Det vil også være aktuelt å benytte annet kommunikasjonsverktøy mellom samlingene.

Arbeidskrav:
I løpet av studieåret får studentene fire oppgaver av faglig og didaktisk karakter. Disse skal leveres inne gitte frister. Arbeidskravene inneholder undersøkelser, planlegging og gjennomføring av undervisningsopplegg med påfølgende refleksjonsnotat knyttet til teori og styringsdokumenter, samt andre didaktiske oppgavetyper, individuelle og i gruppe. Tilbakemelding på arbeidskrav blir gitt både av faglærere og medstudenter. Mer detaljert beskrivelse vil bli gitt på samlingene.

Minst ett av arbeidskravene skal inkludere pedagogisk bruk av IKT.

Studenten må kunne involvere ledelse og kollegaer ved sitt arbeidssted i arbeidet med arbeidskravene.

Arbeidskravene skal leveres til fastsatte frister og må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.


Eksamen:
Det er to deleksamener i emnet:

Deleksamen 1: Individuell skriftlig utviklingsoppgave.
Det arbeides videre med et tema i tilknytning til et gitt arbeidskrav. Problemstilling formuleres og godkjennes. Faglærer gir tilbakemelding på førsteutkast. 
Det gis flere opplysninger ved studiestart.
Karakterregel: A-F
Eksamen vurderes av faglærer og ekstern sensor.

Deleksamen 2: Muntlig framlegg i gruppe.
Varighet ca. 30 minutter.
Detaljert beskrivelse gis ved oppstart av emnet.
Karakterregel: Bestått/Ikke bestått.
Intern og ekstern sensur.

Det gis en samlet karakter i emnet. Begge deleksamener må være bestått for å få karakter i emnet.

Dersom en deleksamen blir vurdert til ikke bestått, kan denne eksamen avlegges på nytt.

Skriftlig utviklingsoppgave kan omarbeides én gang med samme problemstilling. Dersom man ønsker å forbedre karakter, må ny problemstilling avtales med emneansvarlig.

For å gjennomføre muntlig framlegg på nytt må studenten eventuelt innpasses i en ny gruppe ved neste ordinære undervisningssemester.

 

Praksis

Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet, blant annet i arbeidskrav og eksamen. Arbeidskrav fordrer egenarbeid og samarbeid i skolen. Studentene må derfor undervise i skolen parallelt med studiet, jf. opptakskravet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen er forskningsbasert og knyttet til utviklingsarbeid innen fagfeltet. I løpet av studiet gjennomfører studenten utviklingsarbeid relatert til egen undervisningspraksis og tilegner seg på den måten innsikt i faglitteratur, teori, metode, akademisk skriving og kildebruk.

Internasjonalisering

Internasjonale perspektiver på faget vil belyst gjennom faglitteraturen.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Emneansvarlig har ansvar for gjennomføring av evaluering på emnenivå.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert i januar 2018, og blir komplettert før studiestart.

Anmarkrud, Øistein og Vigdis Refsahl 2010: Gode lesestrategier - på mellomtrinnet. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Bjerke, Christian og Ronny Johansen 2017: Begynneropplæring i norskfaget. Oslo: Gyldendal Akademisk

Klinkenberg, Jan Erik 2005: Å bedre barns leseflyt. 27 varianter av repetert lesing. Oslo:  Aschehoug & Co

Klæboe, Grethe og Dagrun Kibsgaard Sjøhelle 2013: Veiledet lesing og skriving i begynneropplæringen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Lundberg, Ingvar og Katarina Herrlin 2008: God leseutvikling. Kartlegging og øvelser. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Lundberg, Ingvar 2009: God skriveutvikling. Kartlegging og undervisning. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Traavik, Hilde og Benthe Kolberg Jansson (red.) 2013: Norskboka 1. Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Oslo: Universitetsforlaget  

Tønnessen, Elise Seip og Magnhild Vollan 2010: Begynneropplæring i en sammensatt tekstkultur. Kristiansand: Høyskoleforlaget

Utdanningsdirektoratet: Gjeldende læreplan for grunnskolen

Utdelt materiale

Jobb og videre studier

Norsk 1 for barnehage-/førskolelærere på trinn 1-7. trinn (15 studiepoeng) er det første av to studier innen videreutdanning i norskfaget for førskolelærere (Kompetanse for kvalitet). Dersom du ønsker mer utdanning i norsk, er det institusjonen de søkes til som vurderer om du kvalifiserer for opptak, og hvorvidt tidligere avlagt utdanning kan innpasses.

Studiet gir barnehage-/førskolelærere nødvendig kompetanse for å undervise i norsk på trinn 1-4 innenfor 1.-7.trinn.

For mer informasjon om krav for tilsetting og undervisning på barnetrinnet se forskrift til opplæringslova § 14-2.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_16#KAPITTEL_16

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Kjersti Berggraf Jacobsen, Avdeling for lærerutdanning, 10.01.2018

Studieplanen er revidert

Studieleder Alf Rolin, 31.01.2018

Studieplanen gjelder for

Kull 2018. Oppstart høst 2018.

Studiemodell

Høst 2018

Obl. emne

 • LSNOR1L18 Del 1 av 2 Norsk 1 for lærere 1.-7.trinn

Vår 2019

Obl. emne

 • LSNOR1L18 Del 2 av 2 Norsk 1 for lærere 1.-7.trinn 15 stp
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 03:27:20