Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2020–2021)

Dersom du ønsker mer utdanning i matematikk, er det institusjonen de søkes til som vurderer om du kvalifiserer for opptak, og hvorvidt tidligere avlagt utdanning kan innpasses.

Studiet gir barnehage-/førskolelærere nødvendig kompetanse for å undervise i matematikk på trinn 1-4 innenfor 1.-7.trinn.

For mer informasjon om krav for tilsetting og undervisning på barnetrinnet, se forskrift til opplæringslova § 14-2.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_16#KAPITTEL_16

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2021 03:16:08