Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2020–2021)

Studiets oppbygging og innhold

Fagmetodiske problemstillinger inngår som en viktig del av studiet, som det å bruke og drøfte ulike læringsmiljøer, undervisningsmetoder, hjelpemidler, lærebøker. Studiet gjør studentene fortrolige med de grunnleggende ferdighetene å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig, å kunne lese og regne og å kunne bruke digitale verktøy i faget matematikk.

Overordnet mål for studiet er at studentene utvikler en handlingsrettet lærerkompetanse i matematikk. Det betyr å kunne legge til rette for praktisk, utforskende og teoretisk arbeid som ivaretar og utvikler elevenes matematikkunnskap. Undervisningen er forskningsbasert, og det teoretiske grunnlaget vil omfatte kunnskaper i og om matematikk som fag, om barns læring og utvikling av kunnskap i matematikk, og om undervisning i matematikk.

Det matematikkfaglige arbeidet vil være sentrert omkring barnetrinnets matematikk; spesielt tall og tallforståelse, og de fire regningsartene. Begynneropplæring vektlegges. I tillegg blir det arbeidet med overgangen fra aritmetikk til algebra. Der inngår:

- Regning i historiske tallsystemer og i andre tallsystemer
- Utvikling av tallbegrepet med ulike representasjonsformer for tall og overgangen mellom disse formene med fokus på begynneropplæringen
- Oppbygging av posisjonstallsystemet
- Utvidelse av tallmengder fra naturlige tall til de reelle tallene
- De fire regneartene
- Hoderegning - ulike strategier
- Enkel tallære: partall, oddetall, primtall, faktorisering
- Overgang aritmetikk - algebra: eksperimentering og generalisering av figurtall og andre tallmønster
- Enkle likninger og ulikheter

Dette knyttes nært til praktisk tilrettelegging av undervisning, til det å forstå og beskrive barns måter å bruke matematikk på, og til barns utvikling av matematisk forståelse.

Det matematikk-didaktiske arbeidet vil gi studentene innsikt og kompetanse i å planlegge, gjennomføre, reflektere over og vurdere undervisning med tanke på en bred utvikling av elevers faglige kompetanse. Der inngår:

- Matematisk kompetanse
- Gjeldende læreplan med vekt på formålsbeskrivelsen og de grunnleggende ferdighetene
- Diagnostisk undervisning
- Tilpasset opplæring
- Arbeidsmåter, også i digitale omgivelser
- Matematikkvansker; årsaker, kartlegging og tilrettelegging

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet er organisert i seks samlingsdager i løpet av to semestre. Det benyttes elektronisk læringsplattform. Studentene forventes å delta aktivt i samlingene og å ta ansvar for egen læring.

En vesentlig del av læringen i emnet er knyttet til erfaringsdeling og relasjonskompetanse. Slike ferdigheter og kompetanse kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med blant annet medstudenter og lærere og ved tilstedeværelse i undervisningen.

Arbeidskrav:
Det blir gitt arbeidskrav etter hver samling. Oppgavene er knyttet til faglige og didaktiske tema, og inkluderer drøfting av erfaringer i etterkant av utprøving av ny faglig og didaktisk kunnskap i faget opp mot teorien i studiet. Det vil også bli lagt opp til kunnskapsdeling i eget kollegium. Regneoppgaver vil også være en del av arbeidskravene. 

Arbeidskravene rettes av medstudenter eller faglærer eller av studentene selv etter et løsningsforslag laget av lærer og må leveres til fastsatte frister.

Arbeidskravene skal leveres til fastsatte frister og må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen:
Skriftlig, 6 timers individuell eksamen.

Tillatt hjelpemiddel: kalkulator.
Det benyttes bokstavkarakterer på en skala fra A - F.

Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studirett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Studiet legger opp til praksisnærhet. Det er derfor nødvendig at studentene har tilknytning til grunnskolen i studietiden. Studentene skal gjennomføre observasjon og utprøving av undervisningsopplegg mellom samlingene, slik at opplegg og teorier som blir belyst i studiet, kan bli prøvd ut med elever og drøftet ut fra teori i etterkant.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet vil være forskningsbasert, og gi oppdatert kunnskap innen fagområdet. 

Internasjonalisering

Internasjonale perspektiver på faget vil bli ivaretatt gjennom faglitteraturen.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 27.11.2019.

Botten, G. (2016): Matematikk med mening: mening for alle. Bergen: Caspar forlag.

Grevholm, B. (red.), (2013): Matematikkundervisning 1-7. Cappelen Damm Akademisk.

Solem,I.H. Alseth,B.,. Eriksen, E. og Smestad,B. (2017): Tall og tanke 2. Matematikkundervisning på 5. til 7. trinn Oslo:Gyldendal Akademisk .

Solem,I.H. Alseth,B. og Nordberg,G. (2018): Tall og tanke. Matematikkundervisning på 1. til 4. trinn Oslo:Gyldendal Akademisk .

I tillegg kommer utvalgte artikler/kopier deles ut eller legges i Canvas.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2021 03:16:08