Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2019–2020)

Grad/tittel ved bestått studium

Ingen.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • kjenner til flere blokkbaserte og tekstbaserte programmeringsspråk, samt deres styrker og svakheter

 • kan bruke og forstå grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, funksjoner og enkel brukerinteraksjon

 • kjenner til hovedprinsippene i hvordan en datamaskin er konstruert og fungerer

 

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan identifisere teknologiske problemer og utforme mulige løsninger ved hjelp av teknologi

 • kan lage kode, feilsøke og forbedre kode, og dokumentere løsningen på en forståelig måte

 • kan kontrollere fysiske objekter, f.eks. bruk av roboter og sensorer

 • kan utføre simuleringer og beregninger basert på matematiske og naturfaglige problemstillinger

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for hvordan digitalisering påvirker og endrer samfunnet, og dermed påvirker skolens mål og verdier

 • kan reflektere over hvordan programmering kan styrke samarbeid og dybdelæring, og stimulere til entreprenørskap og kreativitet

 • er i stand til å planlegge og gjennomføre kodetimer på ulike klassetrinn, med og uten datamaskin

 • er i stand til å planlegge og undervise i valgfaget "Programmering" på ungdomstrinnet

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2021 03:15:58