Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2019–2020)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er nettbasert og består av to emner; Introduksjon til programmering i skolen og Programmering i skolen. Hvert av emnene er på 7,5 studiepoeng.

Studiet er nybegynneropplæring, men vil sikre at studentene får nødvendige ferdigheter, kunnskap og kompetanse til å undervise i programmering som valgfag på ungdomstrinnet. Studentene skal kunne reflektere over hvordan programmering og koding kan arbeides med tverrfaglig knyttet til faglige tema, f.eks. ved å innføre «kodetimer» i ulike fag og på ulike trinn (1.-.10.). De skal også ha forståelse for hvordan digitalisering endrer samfunnet, og hvordan dette har betydning for skolens mål og verdier.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Studiet organiseres som et 100 % fleksibelt nettstudium, hvor all undervisning, innleveringer og tilbakemeldinger skjer digitalt i læringsplattformen Canvas, men med organisert fremdriftsplan. I tillegg er det lagt opp til gode støttefunksjoner, veiledning og formativ tilbakemelding på alle oppgaver for å sikre at studentene gjennomfører studiet.

Arbeidskrav og vurderingsformer
Til hvert emne tilhører arbeidskrav som må være godkjente før studentene kan framstille seg til eksamen. I begge emnene gis det veiledning og tilbakemelding knyttet til arbeidskrav. Det forventes at studenten tar ansvar for å søke veiledning. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Eksamen
Studentene møter praktiske programmeringsoppgaver i begge emner. Det benyttes både bokstavkarakterer A-F og Bestått/Ikke bestått. Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Plagiatkontroll/fusk:
Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Ingen veiledet praksis knyttet til studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Det vil bli vist til aktuelle forskningsartikler knyttet til tema.

Internasjonalisering

Studiets utforming og karakter bærer internasjonalt preg i form av dets «programmeringsspråk». Deler av litteraturen i emnet Programmering i skolen er på engelsk.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Litteratur

Se den enkelte emnebeskrivelse.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 03:27:22