Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Nettstudium

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Studieleder Alf Rolin Programansvarlig Josef Thingnes

Studieplan for Programmering i skolen 1.-10. trinn (15 studiepoeng) (2019–2020)

Informasjon om studiet

Studiet bygger på forsøkslæreplan for programmering valgfag for ungdomstrinn, og er ellers forankret i kompetansemål i K06. Det er også tatt hensyn til NOU 2015:8 Fremtidens skole, Fagfornyelsen og Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen og Rammeverk for profesjonsfaglig digital kompetanse i utforming av innhold.

Studiet forutsetter at man har MicroBit med inventorkit som et minimum av utstyr.

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Ingen.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • kjenner til flere blokkbaserte og tekstbaserte programmeringsspråk, samt deres styrker og svakheter

 • kan bruke og forstå grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, funksjoner og enkel brukerinteraksjon

 • kjenner til hovedprinsippene i hvordan en datamaskin er konstruert og fungerer

 

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan identifisere teknologiske problemer og utforme mulige løsninger ved hjelp av teknologi

 • kan lage kode, feilsøke og forbedre kode, og dokumentere løsningen på en forståelig måte

 • kan kontrollere fysiske objekter, f.eks. bruk av roboter og sensorer

 • kan utføre simuleringer og beregninger basert på matematiske og naturfaglige problemstillinger

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for hvordan digitalisering påvirker og endrer samfunnet, og dermed påvirker skolens mål og verdier

 • kan reflektere over hvordan programmering kan styrke samarbeid og dybdelæring, og stimulere til entreprenørskap og kreativitet

 • er i stand til å planlegge og gjennomføre kodetimer på ulike klassetrinn, med og uten datamaskin

 • er i stand til å planlegge og undervise i valgfaget "Programmering" på ungdomstrinnet

Opptak

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling i grunnskolen i studietiden.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er nettbasert og består av to emner; Introduksjon til programmering i skolen og Programmering i skolen. Hvert av emnene er på 7,5 studiepoeng.

Studiet er nybegynneropplæring, men vil sikre at studentene får nødvendige ferdigheter, kunnskap og kompetanse til å undervise i programmering som valgfag på ungdomstrinnet. Studentene skal kunne reflektere over hvordan programmering og koding kan arbeides med tverrfaglig knyttet til faglige tema, f.eks. ved å innføre «kodetimer» i ulike fag og på ulike trinn (1.-.10.). De skal også ha forståelse for hvordan digitalisering endrer samfunnet, og hvordan dette har betydning for skolens mål og verdier.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Studiet organiseres som et 100 % fleksibelt nettstudium, hvor all undervisning, innleveringer og tilbakemeldinger skjer digitalt i læringsplattformen Canvas, men med organisert fremdriftsplan. I tillegg er det lagt opp til gode støttefunksjoner, veiledning og formativ tilbakemelding på alle oppgaver for å sikre at studentene gjennomfører studiet.

Arbeidskrav og vurderingsformer
Til hvert emne tilhører arbeidskrav som må være godkjente før studentene kan framstille seg til eksamen. I begge emnene gis det veiledning og tilbakemelding knyttet til arbeidskrav. Det forventes at studenten tar ansvar for å søke veiledning. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Eksamen
Studentene møter praktiske programmeringsoppgaver i begge emner. Det benyttes både bokstavkarakterer A-F og Bestått/Ikke bestått. Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Plagiatkontroll/fusk:
Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Ingen veiledet praksis knyttet til studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Det vil bli vist til aktuelle forskningsartikler knyttet til tema.

Internasjonalisering

Studiets utforming og karakter bærer internasjonalt preg i form av dets «programmeringsspråk». Deler av litteraturen i emnet Programmering i skolen er på engelsk.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Litteratur

Se den enkelte emnebeskrivelse.

Jobb og videre studier

Ønsker du ytterligere kompetanse i faget kan du søke på studium IKT for lærere (30 stp.) . Yrkesmulighetene er gode, da skolen har behov for lærere som fyller kravene for å undervise i programmering i grunnskolen, men også bruk av modellering og koding i ordinære undervisningsfag.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Prodekan Alf Rolin, 19. januar 2018.

Studieplanen er revidert

Studieleder Alf Rolin, 9. januar. 2019

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2019-2020.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 03:27:22