Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2018–2019)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • kjenner til flere blokkbaserte og tekstbaserte programmeringsspråk, samt deres styrker og svakheter
 • kan bruke og forstå grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, funksjoner og enkel brukerinteraksjon
 • kjenner til hovedprinsippene i hvordan en datamaskin er konstruert og fungerer


Ferdigheter

Kandidaten

 • kan identifisere teknologiske problemer og utforme mulige løsninger ved hjelp av teknologi
 • kan lage kode, feilsøke og forbedre kode, og dokumentere løsningen på en forståelig måte
 • kan kontrollere fysiske objekter, f.eks. bruk av roboter og sensorer
 • kan utføre simuleringer og beregninger basert på matematiske og naturfaglige problemstillinger


Generell kompetanse


Kandidaten

 • kan gjøre rede for hvordan digitalisering påvirker og endrer samfunnet, og dermed påvirker skolens mål og verdier
 • kan reflektere over hvordan programmering kan styrke samarbeid og dybdelæring, og stimulere til entreprenørskap og kreativitet
 • er i stand til å planlegge og gjennomføre kodetimer på ulike klassetrinn, med og uten datamaskin
 • er i stand til å planlegge og undervise i valgfaget "Programmering" på ungdomstrinnet
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 04:12:39