Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
½ år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden

Studieplan for Interessebasert kroppsøving (15 studiepoeng) (Høst 2018)

Informasjon om studiet

Studiet er et oppdragsstudium for Østfold fylkeskommune, med bakgrunn i RØRE-prosjektet.

Prosjekt RØRE har hovedfokus rettet inn mot grunnleggende forutsetninger for
læring, og hvordan bra mat og nok mosjon og søvn kan bidra til bedre fysisk og
psykisk helse og bedre læring.

Målgruppe er ansatte i Østfoldskolen som underviser / skal undervise i kroppsøving.

Studiet er profesjonsrettet og praksisnært, og bygger på lærerens
undervisningserfaring og undervisningskompetanse.

Fullført studium kan resultere i en rolle som ressursperson for kroppsøving.

Arbeidsomfang: Ca. 400 timer

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Ingen.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har kunnskap om

 • interessebasert kroppsøving som undervisningsmodell
 • undervisningsplanlegging
 • vurdering for læring
 • selvbestemmelsesteori
 • progresjon i læreplanmål
 • hva som utgjør en god læringssituasjon
 • praktiske aktiviteter innenfor kroppsøvingsfagets tre hovedområder

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • tolke læreplanen for kroppsøving
 • formulere læringsmål
 • lage semesterplan og læringsblokker
 • lage bevisstgjøringsskjemav
 • veilede eleven til mestring
 • legge til rette for læringsmiljøer som ivaretarbehov for autonomi, opplevd
 • kompetanse og sosial tilhørighet
 • fremme gode læringssituasjoner
 • planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningsopplegg innenfor
 • kroppsøvingsfagets tre hovedområder
 • innhente og analysere data gjennom spørreundersøkelse

Generell kompetanse
Kandidaten kan

 • være en ressursperson for kroppsøving på egen skole

Opptak

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse ved en grunn-/videregående skole i Østfold.

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Ingen.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne med omfang 15 studiepoeng som går over ett semester.

Temaer som inngår i emnet:

 • Interessebasert kroppsøving som undervisningsmodell
 • Undervisningsplanlegging
 • Vurdering for læring
 • Praktiske aktiviteter
 • Undervisning som veiledning

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet går over ett semester og er organisert i form av samlinger - tre fysiske
samlinger à to dager i løpet av semesteret.

Samlingene vil inneholde varierte arbeidsformer; praktisk arbeid på ulike arenaer ute
og inne, refleksjon, oppgaver, dialog, tilbakemelding, veiledning, erfaringsdeling og
kunnskapsdeling.

Læringsplattformen Canvas benyttes til informasjon, fagstoff, oppgaver og
innleveringer. Det vil være aktuelt å benytte annet kommunikasjonsmiddel mellom samlingene.

Arbeidskrav
Obligatorisk fremmøte på samlingene, minimum 80%.
Arbeidskrav må være godkjent 2 uker før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen
Eksamen består av to komponenter: individuell mappevurdering og muntlig eksamen.

Individuell mappevurdering består av tre skriftlige innleveringer, hvor hver innlevering
skal ha et omfang på ca. 2000 ord:
1) Planlegge, gjennomføre og evaluere et undervisningsopplegg basert på prinsipper
i studiet.
2) Videreutvikle, gjennomføre og evaluere undervisningsopplegget i 1) – med
spesielt fokus på vurderingspraksis.
3) Videreutvikle undervisningsopplegget i 2) og evaluere opplegget ved hjelp av
hverandrevurdering og innhentede evalueringsdata.

Individuell, muntlig eksamen som tar utgangspunkt i de tre innleveringene.
Varighet ca. 30 minutter.
Tillatte hjelpemidler: Innleveringene i mappen (1, 2 og 3).
Eksamen vurderes som én helhet, etter karakterregel bestått/ikke bestått.
Mappevurdering må være bestått før kandidatene kan fremstille seg til muntlig
eksamen.
Ved ny eller utsatt eksamen må innleveringene i mappen (1, 2 og 3) og muntlig
eksamen avlegges på nytt.

Sensorordning
En intern og en ekstern sensor.

Plagiatkontroll
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og
avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil
bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved
Høgskolen i Østfold.

Praksis

Det legges opp til at studenten utprøver undervisningsformer på eget arbeidssted
mellom studiesamlingene.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studiet inkluderer forskningsbasert undervisning, hvor studenten kan integreres i
forelesernes FoU-arbeid.

Internasjonalisering

Faglitteratur vil være av internasjonal karakter, både engelsk og skandinaviske
språk.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god
kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger.

Evaluering gjennomføres ihenhold til hø gskolens kvalitetssystem.

Etter fullført studium evaluerer studentene studiet på elektronisk skjema fra HiØ
VIDERE.

Litteratur

Husebye, B. & Tangen S. (2014). Bevegelsesglede, idrettsglede og mer fysisk
aktivitet for elever på byggfag. Kroppsøving (3) (Landslaget Fysisk Fostring).

Jacobsen, A. M. (2012). Motivasjonsteori som utgangspunkt for å skape et best mulig
læringsmiljø i kroppsøving. Tilgjengelig fra: www.idrottsforum.org

Lyngstad, I. (2014). Ribbeveggsløping gir liten bevegelsesglede. Kroppsøving (3)
(Landslaget Fysisk Fostring).

Ommundsen, Y. (2013). Fysisk-motorisk ferdighet gjennom kroppsøving: et viktig
bidrag til elevenes allmenndanning og læring i skolen. Norsk Pedagoggisk tidsskrift
(2).

Säfvenbom, R., Haugen, T. & Bulie, M. (2015). Attitudes toward and motivation for
PE: who collects the benefits of the subject? Physical Education and Sport
Pedagogy, 20(6), 629 - 646.

Tangen S. & Husebye, B. (in process). Interessebasert kroppsøving.

Walseth, K. (2015). Muslim girls' experiences in physical education in Norway: What
role does religiosity play? Sport, Education and Society, 20(3), 304-322.

Walseth, K., Hæhre, H. (2014). Heteronormativitet i kroppsøvingsfaget. Tidsskrift for
ungdomsforskning 2, 28-51.

Walseth, K., Aartun, I. & Engelsrud, G. (2015). Girls' bodily activities in physical
education. How current fitness and sport discourses influence girls' identity
construction. Sport, Education and Society, 1-18.

Studieopphold i utlandet

Ingen.

Jobb og videre studier

Målet for studiet er å videreutdanne lærere med god kunnskap og gode ferdigheter
innen interessebasert kroppsøving. Læreren kan bli en ressursperson knyttet til
kroppsøving ved sin arbeidsplass.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

13.3.2018, Kjersti Berggraf Jacobsen, dekan, Avdeling for lærerutdanning

Studieplanen gjelder for

Høst 2018

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE.
Alf Rolin, studieleder, Avdeling for lærerutdanning

Studiemodell

Høst 2018

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2022 03:18:29