Programmet tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge dette programmet?

Nyere forskning viser at hovedutfordringen i yrkesopplæringen kan være å gi elevene
meningsfull og yrkesrelevant opplæring i tråd med deres ulike yrkesinteresser og
utdanningsplaner (Haaland m.fl. 2015, 16). Studiet tar for seg hvordan man som yrkesfaglærer kan støtte og motivere, tolke læreplaner og lede yrkesrelevant opplæring for elever med til dels svært ulike læringsbehov og yrkesinteresser. Pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk handler om å planlegge, begrunne, gjennomføre, vurdere og dokumentere yrkesrelevante læreprosesser i skole, bedrift og offentlig virksomhet. Veilederkompetanse og kompetanse i relasjonsbygging og klasseledelse er viktig som grunnlag for å skape motivasjon, nysgjerrighet og engasjement blant elever med ulike læringsbehov, vil også være et sentralt tema. Det legges vekt på kollegasamarbeid og utvikling av fag på egen arbeidsplass.

Studiet er profesjonsrettet og praksisnært og er utformet i tråd med Læreplanverket,
Nasjonale føringer for yrkesopplæringen, Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige
digitale kompetanse og Framtid, fornyelse og digitalisering. Som student på dette studiet får du ta del i høgskolens gode fagmiljø, og du får tett oppfølging av dyktige faglærere.