Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (Høst 2019)

Studiets oppbygging og innhold

Følgende temaer vil inngå i studiet:

 • Forankring av opplæringen i elevenes yrkesinteresser/-valg og utdanningsplaner
 • Tilpasset opplæring, i forhold til yrkesinteresser/-valg og utdanningsplaner
 • Praktiske læringsformer i klasserom og verksted
 • Samarbeid mellom skole og bedrift/virksomhet med tanke på YFF og lærling-/opplæringskontrakt
 • Vurdering
 • Bruk av digitale lærings- og vurderingsformer
 • Flerfaglighet i program- og fellesfag
 • Dybdelæring og yrkesretting av fellesfag og programfag
 • Identifisering av elevers behov for oppfølging og tilrettelegging, og hvilke samarbeidsinstanser som kan bidra til å gi elevene et best mulig opplæringstilbud
 • Bruk av elevsamtalen for å identifisere elevenes behov og interesser i yrkesopplæringen

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Ingen.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Studiet er samlingsbasert og består av 3 samlinger á 2 dager. Samlingene vil
hovedsakelig bli gjennomført på høgskolen, mens noen kan avholdes i
fylkeskommunens lokaler. Det kan legges til rette for at enkelte av samlingsdagene kan følges på nett.

Arbeidsformer vil være plenumsforelesninger, gruppearbeid og presentasjoner.

Videre skal studentene prøve ut yrkesdidaktiske metoder på egen arbeidsplass.

Veiledning mellom samlingene og veiledning på arbeidskrav (utviklingsarbeid) vil
kunne foregå via nettbaserte kanaler som f.eks. Adobe Connect og på studentens
egen arbeidsplass.

Arbeidskrav og vurderingsformer

Arbeidskrav

 • Frammøte på samlinger minst 80%

 • Utviklingsarbeid: Planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere et undervisningsopplegg i egen klasse. Oppgaven gjennomføres individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter.

 • Muntlig presentasjon på 15-30 minutter av opplegget for kollegaer på egen arbeidsplass.

Fagansatte fra HiØ veileder studentene i arbeidet og er til stede under presentasjonen.
Arbeidskrav må være godkjent 3 uker før studenten kan fremstille seg til eksamen eller få
utstedt kursbevis.

Eksamen
Individuell, skriftlig oppgave.
Innlevering av et individuelt, skriftlig refleksjonsnotat med omfang ca. 2000 ord. Forside,
innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg.

Det skal reflekteres rundt erfaringer med utviklingsarbeidet, samt benytte relevant teori fra studiet.

Dokumentasjon fra utviklingsarbeidet på egen arbeidsplass i form av elevoppgavetekster,
skjemaer, vurderinger, bilder av elevarbeider, elevpresentasjoner m.m. legges ved og kommer
i tillegg til refleksjonsnotatet.


Besvarelsen vurderes etter karakterregel bestått/ikke bestått.

Sensorordning
Besvarelsen sensureres av intern og ekstern sensor.

Plagiatkontroll/fusk
Arbeidskrav og eksamensbesvarleser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Ingen veiledet praksis knyttet til studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

De fagansatte driver FoU-arbeid innen en rekke områder og har alle lang erfaring fra
yrkesfagutdanning, lærerutdanning for yrkesfaglærere og yrkesopplæringen i videregående
opplæring.

Både litteratur og forelesninger vil bygge på aktuell forskning på fagområdet.
I tillegg er de fagansatte forfattere av læreverk for yrkesfag i videregående opplæring og
fagbøker for yrkesfaglærerutdanningen.

Internasjonalisering

Pensumlitteratur vil være av internasjonal karakter, både engelsk og skandinaviske språk.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er høgskolen avhengig av
studentenes tilbakemeldinger.

Etter fullført studium evaluerer studentene studiet på elektronisk skjema fra HiØ VIDERE.

Litteratur

Goth, U.-G. S. (2016). Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. Oslo: Gyldendal akademisk. 190 sider

Hansen, K. H., Hoel, T. L. & Haaland, G. (2015). Tett på yrkesopplæringen:yrkesrelevant, tilpasset og samfunnstjenlig? Bergen: Fagbokforlaget. 345 sider

Hiim, H. (2013). Praksisbasert yrkesutdanning : hvordan utvikle relevant yrkesutdanning
for elever og arbeidsliv? Oslo: Gyldendal akademisk. 330 sider

Haaland, G., Nilsen, S. E. (2013). Læring gjennom praksis: innhold og arbeidsmåter i
yrkesopplæringen : en grunnbok i yrkesdidaktikk. Oslo: PEDLEX norsk skoleinformasjon. 234 sider

Illeris, K. & Nordgård, Y. (2012). Læring. Oslo: Gyldendal akademisk. (Kap. 1-3, 9 og
12. 74 sider)

Sappa, V., Choy, S. & Aprea, C. (2016). Stakeholders' Conceptions of Connecting
Learning at Different Sites in Two National VET Systems. Journal of Vocational
Education and Training, 68(3), 283-301. doi: 10.1080/13636820.2016.1201845

Studiemodell

Høst 2019

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:14:06