Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (Vår 2020)

Studiets oppbygging og innhold

Yrkesfaglæreres yrkesfaglig kompetanse er avgjørende for ledelse av yrkesrelevant og tilpasset opplæring til elevenes ulike yrkesinteresser og utdanningsplaner. Slik kompetanse kan gjøre yrkesfaglærer i stand til å konkretisere og eksemplifisere undervisningen og læringsarbeidet og bruk av ulike læringsarenaer i tråd med elevenes læringsbehov. Det kan ha betydning for elevenes motivasjon og dermed kunne forebygge frafall og manglende fullføring av yrkesutdanning. Studiet innbefatter utvikling av kunnskap om yrkene i eget utdanningsprogram. Det innbefatter også kompetanse i læreplananalyse og analyse av fellestrekk mellom yrkene i utdanningsprogrammet og om yrkenes særpreg. Studiet innbefatter også analyse av dagsaktuell kompetanse i studentens opprinnelige yrkesbakgrunn. Hospitering i bedrifter og/eller offentlige virksomheter inngår i studiet.


Følgende temaer vil inngå i studiet:

- Læreplananalyse - analyse av yrkesutøvelse for de ulike yrkene

- Analyse av aktuelle yrkers kompetansebehov

- Synliggjøre og bli kjent med bredden i utdanningsprogrammene

- Analyse av yrkenes behov for kompetanse med tanke på valg av innhold i Vg1 og brede vg2

- Tverrfaglighet og yrkesretting i program-, fellesfag og yrkesfaglig fordypning - dybdelæring

- Samarbeid mellom skole og bedrift/virksomhet

- Relasjonsarbeid i klasserommet med tanke på motivasjon, elevmedvirkning og tilpasset opplæring basert på den enkelte elevs yrkesvalg og -interesser.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Samlingsbasert: 3 samlinger, hver på 2 dager.

Studentene skal hospitere i 3 valgfrie yrker som er relevante for utdanningsprogrammet studenten underviser i.

Noe av undervisningen/veiledningen kan være nettbasert.

Arbeidsplassbasert, - arbeid med oppgaver/opplegg i samarbeid med kolleger på egen arbeidsplass.

Veiledning av fagansatte ved HiØ på nett via kanaler som f.eks. Adobe Connect og på egen arbeidsplass.

Dialogbasert forelesning, gruppearbeid/individuelt arbeid.

Hospitering i bedrift med skriftlig/visuell dokumentasjon.

 

Arbeidskrav og vurderingsformer


Arbeidskrav

-Frammøte på samlinger minst 80%

-Hospitere i tre valgfrie yrker som er relevante for utdanningsprogrammet studenten underviser i. Studentene skal følge en faglært ansatt ved bedriften/virksomheten, og skal være inntil 2 dager på hver arbeidsplass, til sammen 6 dager.

-Individuell dokumentasjon fra seks dager yrkesfaglig praksis. Formålet er å legge grunnlag for analyse av fellestrekk for yrkene og yrkenes særpreg. Dokumentasjonen relateres til emnets innhold/fagstoff. Det skal leveres en arbeidslogg per yrke. Omfang: 800 ord (+/- ti prosent), + bilder, illustrasjoner og eventuelle vedlegg etc.

-Muntlig presentasjon på ca. 30 minutter av opplegget, herunder erfaringer fra hospiteringen og refleksjoner rundt hvordan dette kan få betydning for egen undervisningspraksis.


Fagansatte fra HiØ veileder studentene i arbeidet og er til stede under presentasjonen.

Arbeidskrav må være godkjent 3 uker før studenten kan fremstille seg til eksamen eller få

utstedt kursbevis.

 

Eksamen

Individuell, skriftlig innleveringsoppgave. Omfang ca. 2000 ord.

Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg.

Det skal reflekteres rundt erfaringer med læreplananalyser, elevenes yrkesinteresser og utdanningsplaner

Besvarelsen vurderes etter karakterregel bestått/ikke bestått.

 

Sensorordning

Besvarelsen sensureres av intern og ekstern sensor.Plagiatkontroll
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og
avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil
bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold

Praksis

Ingen

Forsknings- og utviklingsarbeid

De fagansatte driver FoU-arbeid innen en rekke områder (tilpasset opplæring, mangfold og inkludering i yrkesfagene m.m.), og har alle lang erfaring med bruk av digitale verktøy i undervisning og veiledning. I tillegg er de fagansatte forfattere av læreverk for yrkesfag i videregående opplæring og fagbøker for yrkesfaglærerutdanningen.

Både litteratur og forelesninger vil bygge på aktuell forskning på fagområdet.

Internasjonalisering

Pensumlitteratur vil være av internasjonal karakter, både engelsk og skandinaviske språk.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Etter fullført studium evaluerer studentene studiet på elektronisk skjema fra HiØ VIDERE.

Litteratur

Eikeland, O., Hiim, H. & Schwencke, E. (2015). Yrkespedagogiske perspektiver. Oslo: Gyldendal akademiske

Haaland, G., & Nilsen, S. E. Pedlex norsk, s. (2013). Læring gjennom praksis : innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen : en grunnbok i yrkesdidaktikk. Oslo: PEDLEX norsk skoleinformasjon.

Hansen, K. H., Hoel, T. L. & Haaland, G. (2015). Tett på yrkesopplæring : yrkesrelevant, tilpasset og samfunnstjenlig? Bergen: Fagbokforlaget

Nyen, T. & Tønder, A. H. (2014). Yrkesfagene under press. Oslo: Universitetsforl.

 

Artikler:

Bjelke, Bjørn Wilhelm (2017). Læreplananalyse ved fag-/svenneprøven, forankret i arbeidslivets kompetansekrav. Scandinavian Journal of Vocations in Development, 2. doi: 10.7577/sjvd.2009

Bødtker-Lund, Daniel., Hansen, Kari., Haaland, Grete. & Vagle, Inger. (2017). Endringsbehov i norsk yrkesopplæring? - Elevers, lærlingers og yrkesfaglærere erfaringer med yrkesopplæring i Vg1. doi: https://doi.org/http://dx.doi.org/10.7577/sjvd.2577

Hansen, Kari Henriette,. (2017). Hva er yrkesdidaktikk i dagens yrkesopplæring i skole? Scandinavian Journal of Vocations in Development, 2. doi: 10.7577/sjvd.2134

Hansen, Marit. Engum. & Snoen, Else. (2016). Pedagogisk entreprenørskap i læringsoppgaver. doi: DOI

Nore, Hæge,. (2015). Re-Contextualizing Vocational Didactics in Norwegian Vocational Education and Training. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 2(3), 182-194. doi: 10.13152/IJRVET.2.3.4

Nylund, M. & Gudmundson, B. (2017). Lärare eller hantverkare? Om betydelsen av yrkeslärares yrkesidentifikation för vad de värderar som viktig kunskap på Bygg- och anläggningsprogrammet: Teacher or craftsman? The importance of vocational teachers, professional identification for what they regard as important knowledge in the Building and construction programme. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 7(1), 64-87. doi: http://www.njvet.ep.liu.se/article.asp?DOI=10.3384/njvet.2242-458X.177164

Spetalen, Halvor. (2017). Grunnleggende ferdigheter for arbeidslivet? Bruk og betydning i restaurant- og matfagyrker. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 7(1), 88-112. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.177188

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2021 03:29:38