Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
½ år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden.

Studieplan for Yrkesfaglig kompetanse i bredde og dybde (15 studiepoeng) (Vår 2019)

Informasjon om studiet

Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets satsing; Kompetanseutvikling innen yrkesfag og er utarbeidet etter en samarbeidsavtale mellom Østfold fylkeskommune og Høgskolen i Østfold.

Studiet retter seg mot ansatte yrkesfaglærere som underviser/ønsker å undervise i programfag på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Studiet er profesjonsrettet og praksisnært og er utformet i tråd med Læreplanverket (KD 2006), Meld.St. 28. Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse og Framtid, fornyelse og digitalisering. Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017-2021.

Studiet bygger på lærerens undervisningserfaring- og kompetanse i yrkesfag og fokuserer på en helhetsorientert yrkesfaglig opplæring med yrkesretting og relevans, innovativ bruk av IKT og yrkesdidaktisk refleksjon.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten kan

* forklare hvordan læreplanen kan tolkes mot ulike yrker i eget utdanningsprogram

* beskrive utviklingen og behov for kompetanseutvikling i eget yrkesfag

* drøfte og gi eksempler på hvordan opplæringen kan tilpasses elevenes ulike yrkesinteresser

 

Ferdigheter

Kandidaten kan

* analysere læreplaner relatert til ulike yrker i eget utdanningsprogram

* analysere yrkers fellestrekk og kompetansebehov

* dokumentere faglig arbeid, læring og kompetanse i yrkesfag

* opprette og vedlikeholde samarbeidsrelasjoner i bedrift/offentlig virksomhet

* gi eksempler på egne undervisningstemaer basert på elevenes yrkesinteresser

 

Generell kompetanse

Kandidaten kan

* ivareta yrkenes behov for fellesfaglig og yrkesfaglig kompetanse i egen undervisning

* begrunne og basere egen undervisning på ulike yrkers kompetansebehov i dagens arbeidsliv

* dokumentere faglig arbeid på en måte som viser kvalitet, læring og kompetanse og som gir grunnlag for faglige samtaler og samarbeid om vurdering av elevenes læringsarbeid

Opptak

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse tilknyttet yrkesfaglige utdanningsprogram ved en videregående skole.

Deltakere uten formell kompetanse, eller som ikke ønsker å avlegge eksamen, kan følge studiet som etterutdanning (ikke studiepoenggivende). Deltakere som gjennomfører etterutdanning får utstedt kursbevis, under forutsetning av at arbeidskrav er gjennomført tilfredsstillende underveis.

Rangering av søkere:
Søkere med ansettelse ved en videregående skole i Østfold vil bli prioritert. Evt. ledige plasser kan tildeles søkere med ansettelse ved en videregående skole utenfor Østfold.

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall ledige studieplasser, rangeres søkere innbyrdes etter nærmere bestemte rangeringsregler, jfr. Forskrift om opptak til utdanninger ved Høgskolen i Østfold kapittel 2.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Yrkesfaglæreres yrkesfaglig kompetanse er avgjørende for ledelse av yrkesrelevant og tilpasset opplæring til elevenes ulike yrkesinteresser og utdanningsplaner. Slik kompetanse kan gjøre yrkesfaglærer i stand til å konkretisere og eksemplifisere undervisningen og læringsarbeidet og bruk av ulike læringsarenaer i tråd med elevenes læringsbehov. Det kan ha betydning for elevenes motivasjon og dermed kunne forebygge frafall og manglende fullføring av yrkesutdanning. Studiet innbefatter utvikling av kunnskap om yrkene i eget utdanningsprogram. Det innbefatter også kompetanse i læreplananalyse og analyse av fellestrekk mellom yrkene i utdanningsprogrammet og om yrkenes særpreg. Studiet innbefatter også analyse av dagsaktuell kompetanse i studentens opprinnelige yrkesbakgrunn. Hospitering i bedrifter og/eller offentlige virksomheter inngår i studiet.


Følgende temaer vil inngå i studiet:

- Læreplananalyse - analyse av yrkesutøvelse for de ulike yrkene

- Analyse av aktuelle yrkers kompetansebehov

- Synliggjøre og bli kjent med bredden i utdanningsprogrammene

- Analyse av yrkenes behov for kompetanse med tanke på valg av innhold i Vg1 og brede vg2

- Tverrfaglighet og yrkesretting i program-, fellesfag og yrkesfaglig fordypning - dybdelæring

- Samarbeid mellom skole og bedrift/virksomhet

- Relasjonsarbeid i klasserommet med tanke på motivasjon, elevmedvirkning og tilpasset opplæring basert på den enkelte elevs yrkesvalg og -interesser.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Samlingsbasert: 3 samlinger, hver på 2 dager.

Studentene skal hospitere i 3 valgfrie yrker som er relevante for utdanningsprogrammet studenten underviser i.

Noe av undervisningen/veiledningen kan være nettbasert.

Arbeidsplassbasert, - arbeid med oppgaver/opplegg i samarbeid med kolleger på egen arbeidsplass.

Veiledning av fagansatte ved HiØ på nett via kanaler som f.eks. Adobe Connect og på egen arbeidsplass.

Dialogbasert forelesning, gruppearbeid/individuelt arbeid.

Hospitering i bedrift med skriftlig/visuell dokumentasjon.

 

Arbeidskrav og vurderingsformer


Arbeidskrav

-Frammøte på samlinger minst 80%

-Hospitere i tre valgfrie yrker som er relevante for utdanningsprogrammet studenten underviser i. Studentene skal følge en faglært ansatt ved bedriften/virksomheten, og skal være inntil 2 dager på hver arbeidsplass, til sammen 6 dager.

-Individuell dokumentasjon fra seks dager yrkesfaglig praksis. Formålet er å legge grunnlag for analyse av fellestrekk for yrkene og yrkenes særpreg. Dokumentasjonen relateres til emnets innhold/fagstoff. Det skal leveres en arbeidslogg per yrke. Omfang: 800 ord (+/- ti prosent), + bilder, illustrasjoner og eventuelle vedlegg etc.

-Muntlig presentasjon på ca. 30 minutter av opplegget, herunder erfaringer fra hospiteringen og refleksjoner rundt hvordan dette kan få betydning for egen undervisningspraksis.


Fagansatte fra HiØ veileder studentene i arbeidet og er til stede under presentasjonen.

Arbeidskrav må være godkjent 3 uker før studenten kan fremstille seg til eksamen eller få

utstedt kursbevis.

 

Eksamen

Individuell, skriftlig innleveringsoppgave. Omfang ca. 2000 ord.

Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg.

Det skal reflekteres rundt erfaringer med læreplananalyser, elevenes yrkesinteresser og utdanningsplaner

Besvarelsen vurderes etter karakterregel bestått/ikke bestått.

 

Sensorordning

Besvarelsen sensureres av intern og ekstern sensor.Plagiatkontroll

Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og

avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil

bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold

Praksis

Ingen

Forsknings- og utviklingsarbeid

De fagansatte driver FoU-arbeid innen en rekke områder (tilpasset opplæring, mangfold og inkludering i yrkesfagene m.m.), og har alle lang erfaring med bruk av digitale verktøy i undervisning og veiledning. I tillegg er de fagansatte forfattere av læreverk for yrkesfag i videregående opplæring og fagbøker for yrkesfaglærerutdanningen.

Både litteratur og forelesninger vil bygge på aktuell forskning på fagområdet.

Internasjonalisering

Pensumlitteratur vil være av internasjonal karakter, både engelsk og skandinaviske språk.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Etter fullført studium evaluerer studentene studiet på elektronisk skjema fra HiØ VIDERE.

Litteratur

Eikeland, O., Hiim, H. & Schwencke, E. (2015). Yrkespedagogiske perspektiver. Oslo: Gyldendal akademiske

Haaland, G., & Nilsen, S. E. Pedlex norsk, s. (2013). Læring gjennom praksis : innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen : en grunnbok i yrkesdidaktikk. Oslo: PEDLEX norsk skoleinformasjon.

Hansen, K. H., Hoel, T. L. & Haaland, G. (2015). Tett på yrkesopplæring : yrkesrelevant, tilpasset og samfunnstjenlig? Bergen: Fagbokforlaget

Nyen, T. & Tønder, A. H. (2014). Yrkesfagene under press. Oslo: Universitetsforl.

 

Artikler:

Bjelke, Bjørn Wilhelm (2017). Læreplananalyse ved fag-/svenneprøven, forankret i arbeidslivets kompetansekrav. Scandinavian Journal of Vocations in Development, 2. doi: 10.7577/sjvd.2009

Bødtker-Lund, Daniel., Hansen, Kari., Haaland, Grete. & Vagle, Inger. (2017). Endringsbehov i norsk yrkesopplæring? - Elevers, lærlingers og yrkesfaglærere erfaringer med yrkesopplæring i Vg1. doi: https://doi.org/http://dx.doi.org/10.7577/sjvd.2577

Hansen, Kari Henriette,. (2017). Hva er yrkesdidaktikk i dagens yrkesopplæring i skole? Scandinavian Journal of Vocations in Development, 2. doi: 10.7577/sjvd.2134

Hansen, Marit. Engum. & Snoen, Else. (2016). Pedagogisk entreprenørskap i læringsoppgaver. doi: DOI

Nore, Hæge,. (2015). Re-Contextualizing Vocational Didactics in Norwegian Vocational Education and Training. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 2(3), 182-194. doi: 10.13152/IJRVET.2.3.4

Nylund, M. & Gudmundson, B. (2017). Lärare eller hantverkare? Om betydelsen av yrkeslärares yrkesidentifikation för vad de värderar som viktig kunskap på Bygg- och anläggningsprogrammet: Teacher or craftsman? The importance of vocational teachers, professional identification for what they regard as important knowledge in the Building and construction programme. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 7(1), 64-87. doi: http://www.njvet.ep.liu.se/article.asp?DOI=10.3384/njvet.2242-458X.177164

Spetalen, Halvor. (2017). Grunnleggende ferdigheter for arbeidslivet? Bruk og betydning i restaurant- og matfagyrker. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 7(1), 88-112. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.177188

 

Studieopphold i utlandet

Ingen.

Jobb og videre studier

Du vil kunne jobbe med ledelse av opplæringsaktiviteter tilknyttet videregående opplæring skoler, bedrift/virksomhet og i tilknytning til voksenopplæring.

Studenter som ønsker å bygge på med videre studier kan f.eks. søke opptak til masterstudium i yrkespedagogikk ved OsloMet eller master i fag- og yrkesdidaktikk ved NTNU.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Kjersti Berggraf Jacobsen, 28.09.2018

Studieplanen gjelder for

Våren 2019

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE.
Alf Rolin, studieleder Eva Martinsen Dyrnes, høgskolelektor
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 03:12:42