Hva lærer du? (2021–2022)

Grad/tittel ved bestått studium

Ingen.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om språket som system og språket i bruk, muntlig og skriftlig

 • har kunnskap om lese- og skriveteorier som basis for læring og læringsprosesser etter den første opplæringen ved trinn 1 og 2

 • har bred kunnskap om lese- og skrivestrategier som er aktuelle fra småskolen av

 • har kunnskap om didaktisk forskning med relevans for utvikling av elevenes lesing og skriving

 • har kunnskap om elevers leserroller, litteratur og litteraturteori med relevans for trinn 1-7

 

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan planlegge, vurdere og gjennomføre relevant undervisning i lesing og skriving for alle elever i trinn 1-7 og begrunne faglige valg ut fra teoribasert kunnskap og gjeldende styringsdokumenter

 • kan stimulere elevers lesing i ulike sjangrer og medier

 • kan bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes forståelse, undring, kreativitet

 • kan legge til rette for elevers skriving i ulike sjangrer og medier

 • kan analysere og vurdere ulike elevers tekster ut fra ulike perspektiver på kunnskap og læring

 • kan analysere og vurdere elevers lese- og skriveferdigheter og tilrettelegge opplæringen basert på elevers ulike behov


Generelle kompetanse

Kandidaten:

 • har utviklet et overblikk over sammenhengen mellom muntlighet, lesing og skriving i ved trinn 1-7 og forstår disse ferdighetenes betydning for elevers videre læring og allmenndanning

 • behersker begge målformer i norsk skriftlig

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:14:10