Oppbygging og gjennomføring (2021–2022)

Studiets oppbygging og innhold

I tråd med læringsutbyttet vil det undervises i og arbeides med følgende tema:

• Stimulering av elevers språkutvikling og metaspråklige forståelse

• Elevers utvikling av lese- og skriveferdigheter etter at eleven har knekket skriftspråkkoden

• Ulike arbeidsmåter og oppgavetyper som kan stimulere utvikling og læring i og gjennom lesing og skriving i ulike medier

• Analyse og vurdering av elevenes utvikling i de ulike grunnleggende ferdigheter

• Gode samtaler i klassen om litteratur og andre tema

Det vil bli arbeidet både teoretisk og praksisrettet i samsvar med målene for læringsutbytte.

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Ingen.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Det vil være seks samlingsdager i løpet av studieåret. Samlingene vil inneholde forelesninger, oppgaver, dialog, refleksjon, tilbakemelding, veiledning og kunnskapsdeling mellom studentene. En del av dette vil også foregå mellom samlingene i forbindelse med arbeidskrav.

Høgskolen benytter læringsplattformen Canvas til informasjon, fagstoff, oppgaver og innlevering av arbeidskrav. Det vil også være aktuelt å benytte annet kommunikasjonsverktøy mellom samlingene.


Arbeidskrav:

I løpet av studieåret får studentene fire oppgaver av faglig og didaktisk karakter. Disse skal leveres innen gitte frister. Arbeidskravene inneholder undersøkelser, planlegging og gjennomføring av undervisningsopplegg med påfølgende refleksjonsnotat knyttet til teori og styringsdokumenter, samt andre didaktiske oppgavetyper, individuelle og i gruppe. Tilbakemelding på arbeidskrav blir gitt både av faglærere og medstudenter. Mer detaljert beskrivelse vil bli gitt på samlingene.

Minst ett av arbeidskravene vil inkludere pedagogisk bruk av IKT.

Studenten må kunne involvere ledelse og kollegaer ved sitt arbeidssted i arbeidet med arbeidskravene.

Arbeidskravene skal leveres til fastsatte frister og må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

 

Eksamen:

Skriftlig 6 timers individuell eksamen.

Tillatt hjelpemiddel: Retteprogram

Det benyttes bokstavkarakterer på en skala fra A - F.

Intern og ekstern sensur.


Plagiatkontroll/fusk:

Arbeidskrav og eksamensbesvareleser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskfrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold

Praksis

Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet, blant annet i arbeidskrav og eksamen. Arbeidskrav fordrer egenarbeid og samarbeid i skolen. Studentene må derfor undervise i skolen på ett/flere av trinnene 1-4 parallelt med studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen er forskningsbasert og knyttet til utviklingsarbeid innen fagfeltet. I løpet av studiet gjennomfører studenten utviklingsarbeid relatert til egen undervisningspraksis og tilegner seg på den måten innsikt i faglitteratur, teori, metode, akademisk skriving og kildebruk.

Internasjonalisering

Internasjonale perspektiver på faget vil belyst gjennom faglitteraturen.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Litteraturlisten er revidert 31.05. 2021. Med forbehold om endringer.

Anmarkrud, Øistein og Vigdis Refsahl 2019: Gode lesestrategier. Oslo: Cappelen Akademisk
Forlag

Birkeland, Tone, Ingeborg Mjør og Anne-Stefi Teigland 2018: Barnelitteratur. Sjangrar og
teksttypar. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Kvithyld, Trygve, Trude Kringstad og Guru Melby 2020: Gode skrivestrategier – på mellomtrinnet og ungdomsskolen. Cappelen Damm Akademisk

Skjelbred, Dagrun 2014: Elevens tekst. Et utgangspunkt for skriveopplæring. Oslo: LNU/Cappelen Akademisk Forlag

Mari Nygård og Christian Bjerke (red.) 2021: Norskboka 1. Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. 2. utgåve. Oslo: Universitetsforlaget (utvalgte kapitler) OBS: Det er 4 kapitler i utgave 2 som ikke var med i forrige utgave!

Kompendium:

Häbler, Camilla og Marion Elisenberg 2021: Med barneleseren inn i en økokritisk lesepraksis i Barbro B. Opset og Marcus Axelsson (red.) Fortellinger om bærekraftig utvikling. Perspektiver for norskfaget

Ulland. Gro, Kirsten Palm og Rune Andreassen: Den andre lese- og skriveopplæringa: lesing i Traavik, Hilde og Benthe Kolberg Jansson (red.) 2015: Norskboka 2. Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Oslo: Universitetsforlaget

 

Primærlitteratur:

Barnepoesi
Et utvalg fra nyere og eldre tid (legges i Canvas)

Eventyr
Et utvalg som inkluderer folkeeventyr, kunsteventyr og eventyr fra en annen kultur.

Bildebøker og fortellingsbøker for barn
Anna Backe-Wiig og Lisa Aisato: Don Fridtjof
Gro Dahle og Svein Nyhus: Akvarium + en selvvalgt bildebok fra liste med anbefalte bøker
Maria Parr: Vaffelhjarte
Astrid Lindgren: Brødrene Løvehjerte

 

Annet

Utdanningsdirektoratet: Gjeldende læreplan for grunnskolen og Rammeverk for grunnleggende ferdigheter - Utdelt materiale (lagt i Canvas eller evt. lenke til artikler o.l.)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:14:10