Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2019–2020)

Grad/tittel ved bestått studium

Ingen.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten kan:

• Gjøre rede for sentrale begreper innen feltet flerspråklighet og drøfte ulike aspekter ved og former for flerspråklighet på individ- og samfunnsnivå

• Greie ut om om norsk som andrespråk i et kontrastivt perspektiv og forutse utfordringer andrespråkselever kan ha i tilegnelse av norsk

• Gjøre greie for teorier om mellomspråk og hvordan dette kan anvendes i veiledning av andrespråkelevers muntlige og skriftlige ferdigheter

• Gjøre rede for uttale, grammatikk og ordforråd i andrespråkslæring

• Redegjøre for ulike faktorer som virker inn på at flerspråklige personer bevarer og skifter språk, og kan kople slike faktorer til hvordan barn, unge og voksne med migrasjonsbakgrunn bruker sine språklige ressurser i ulike sammenhenger

• Gjøre rede for hvordan tilhørighet og røtter i flere kulturer virker inn på ungdommers identitetsarbeid og danningsprosess

• Gjøre greie for teorier om tverrkulturell kommunikasjon og kommunikativ kompetanse

• Redegjøre for samhandlingsperspektiver på andrespråksamtaler

 

Ferdigheter

Kandidaten kan:

• Legge til rette for opplæring av elever som ikke har norsk som morsmål, og har et profesjonelt forhold til hvordan man samarbeider med morsmålslærer/tospråklig faglærer

• Ta i bruk elevenes flerspråklige og flerkulturelle ressurser i opplæring

• Analysere og vurdere bruk av tekster i ulike sjangrer i forhold til andrespråkselever og i klasserom preget av språklig og kulturelt mangfold

• Analysere og vurdere mellomspråket i andrespråkselevers tekster

• Veilede andrespråkselever i utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter

• Bruke tekster i ulike sjangrer for styrking av flerspråklige elevers sosialisering, identitet og danning

• Legge til rette for fagundervisning som i sterkere grad inkluderer elever med minoritetsspråklig bakgrunn

• Veilede elever i hvilken betydning pragmatiske og interaksjonelle mønstre kan variere mellom ulike språk og kulturer som elevene møter og hvilken kommunikativ betydning disse mønstre kan ha

 

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

• Legge til rette for opplæring og danningsprosesser i en flerkulturell kontekst der elevene har ulike førstespråk

• Reflektere over og vurdere språkets rolle i undervisning, læring og danning i en skole preget av språklig og kulturelt mangfold

• Reflektere kritisk omkring kulturmøter og danningsprosesser i flerkulturelle kontekster

• Forholde seg kritisk til styringsdokumenter, egen praksis og studiets pensumlitteratur

• Fungere som ressursperson i et lærerkollegium når det gjelder andrespråksundervisning og samarbeid mellom faglærere og lærere som underviser i morsmål/tospråklig fagopplæring

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. juli 2020 03:57:40