Hva lærer du? (2022–2023)

Grad/tittel ved bestått studium

Ingen.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har

• kunnskap om ulike aspekter ved det å være flerspråklig på individ- og samfunnsnivå
• innsikt i flerspråklighet som ressurs på individ- og samfunnsnivå
• fagteoretisk kunnskap om språkutvikling og språklæring i et flerspråklig perspektiv relevant for det enkelte fag
• kunnskap om utvikling av grunnleggende ferdigheter i det enkelte fag i en flerspråklig kontekst
• kunnskap om utvikling av ordforråd og fagspråk i det enkelte fag i en flerspråklig kontekst
• kunnskap relevant for det enkelte fag om norsk språk og kultur i et komparativt perspektiv på ulike språklige nivåer
• kunnskap om relevante læreplaner, styringsdokumenter og lovverk
• kunnskap om lese- og skriveopplæring i en flerspråklig kontekst
• kunnskap om digitale verktøy og andre læremidler relevant for bruk i heterogene klasserom

Ferdigheter
Studenten kan:

• legge til rette for god språk- og fagopplæring i hvert enkelt fag for flerspråklige elever
• legge til rette for opplæring som styrker flerspråklige elevers utvikling av muntlig og skriftlig hverdagsspråk, fagspråk og ordforråd tilpassa det enkelte fag
• samarbeide profesjonelt med morsmålslærer/tospråklig faglærer
• analysere og vurdere mellomspråket og faginnholdet i andrespråkselevers muntlige og skriftlige tekster av ulike sjangre og i ulike kontekster
• forstå elevenes muntlige og skriftlige kompetanse i norsk og bruke dette til å sette læringsmål sammen med elevene tilpassa det enkelte fag
• drive opplæring som anerkjenner elevenes flerspråklige og flerkulturelle ressurser i det enkelte fag
• trekke koblinger mellom relevant faglitteratur og egen praksis
• bruke ulike læremidler med kritisk skjønn

Generell kompetanse
Kandidaten kan:

• drive opplæring og danningsprosesser i en flerkulturell og flerspråklig kontekst
• reflektere over og vurdere språkets rolle i undervisning, læring og danning i en skole preget av språklig og kulturelt mangfold
• reflektere over og vurdere hvilken rolle lærere i ulike fag har for språkopplæring og språkutviklinga til flerspråklige elever
• reflektere over hvordan egen praksis er forankra i styringsdokumenter og studiets pensumlitteratur
• forholde seg kritisk til styringsdokumenter, læremidler, egen praksis og studiets pensumlitteratur
• fungere som ressursperson i et lærerkollegium når det gjelder undervisning av flerspråklige elever, samarbeid mellom faglærere og lærere som underviser i morsmål/tospråklig fagopplæring

 

 

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 03:12:47