Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Se pkt. Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer.
Studiested:
Halden, deltid.

Kontakt

Studieveileder: Miriam Henriksen

Telefon: +47 696 08 093

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Studieleder Alf Rolin Programansvarlig Linda Evenstad Emilsen

Studieplan for Andrespråkspedagogikk 1: 11.-13. trinn (30 studiepoeng) (2021–2022)

Informasjon om studiet

Studiet er en del av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning og er utformet i tråd med Kunnskapsløftet. Studiet er profesjonsrettet og praksisnært og bygger på lærernes undervisningserfaring og undervisningskompetanse. Målgruppa er lærere i videregående skole ansatt i Viken fylkeskommune.

Studentene skal utvikle grunnleggende kunnskap om flerspråklighet og andrespråkslæring slik at de er i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring for språklige minoriteter etter gjeldende planer og forskrifter. Studiet skal også utvikle en forståelse hos studentene for de ressurser og utfordringer ulike kulturelle og språklige elevgrupper representerer, og hvordan man i det ordinære klasserom, i alle fag, bedre kan legge til rette for undervisningsformer som reflekterer det språklige og kulturelle mangfold som i stadig sterkere grad preger alle deler av samfunnslivet.

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Ingen.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten kan:

• Gjøre rede for sentrale begreper innen feltet flerspråklighet og drøfte ulike aspekter ved og former for flerspråklighet på individ- og samfunnsnivå

• Greie ut om om norsk som andrespråk i et kontrastivt perspektiv og forutse utfordringer andrespråkselever kan ha i tilegnelse av norsk

• Gjøre greie for teorier om mellomspråk og hvordan dette kan anvendes i veiledning av andrespråkelevers muntlige og skriftlige ferdigheter

• Gjøre rede for uttale, grammatikk og ordforråd i andrespråkslæring

• Redegjøre for ulike faktorer som virker inn på at flerspråklige personer bevarer og skifter språk, og kan kople slike faktorer til hvordan barn, unge og voksne med migrasjonsbakgrunn bruker sine språklige ressurser i ulike sammenhenger

• Gjøre rede for hvordan tilhørighet og røtter i flere kulturer virker inn på ungdommers identitetsarbeid og danningsprosess

• Gjøre greie for teorier om tverrkulturell kommunikasjon og kommunikativ kompetanse

• Redegjøre for samhandlingsperspektiver på andrespråksamtaler

Ferdigheter

Kandidaten kan:

• Legge til rette for opplæring av elever som ikke har norsk som morsmål, og har et profesjonelt forhold til hvordan man samarbeider med morsmålslærer/tospråklig faglærer

• Ta i bruk elevenes flerspråklige og flerkulturelle ressurser i opplæring

• Analysere og vurdere bruk av tekster i ulike sjangrer i forhold til andrespråkselever og i klasserom preget av språklig og kulturelt mangfold

• Analysere og vurdere mellomspråket i andrespråkselevers tekster

• Veilede andrespråkselever i utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter

• Bruke tekster i ulike sjangrer for styrking av flerspråklige elevers sosialisering, identitet og danning

• Legge til rette for fagundervisning som i sterkere grad inkluderer elever med minoritetsspråklig bakgrunn

• Veilede elever i hvilken betydning pragmatiske og interaksjonelle mønstre kan variere mellom ulike språk og kulturer som elevene møter og hvilken kommunikativ betydning disse mønstre kan ha

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

• Legge til rette for opplæring og danningsprosesser i en flerkulturell kontekst der elevene har ulike førstespråk

• Reflektere over og vurdere språkets rolle i undervisning, læring og danning i en skole preget av språklig og kulturelt mangfold

• Reflektere kritisk omkring kulturmøter og danningsprosesser i flerkulturelle kontekster

• Forholde seg kritisk til styringsdokumenter, egen praksis og studiets pensumlitteratur

• Fungere som ressursperson i et lærerkollegium når det gjelder andrespråksundervisning og samarbeid mellom faglærere og lærere som underviser i morsmål/tospråklig fagopplæring

Opptak

Bestått lærerutdanning rettet mot skole iht. kap. 14 i forskrift til opplæringslova.

Det er krav om ansettelse ved en videregående skole eller voksenopplæring (for trinn 11-13) i studietiden.

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Ingen. 

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner á 15 studiepoeng. Hvert emne går over ett semester og har avsluttende eksamen. I begge emnene står teorier om andrespråk og flerspråklighet sentralt.

I det første emnet tar vi for oss grunnleggende temaer i andrespråkspedagogikk, for så å utvide og foreta en videre fordypning av temaene i emne 2. Nærmere presisering av temaene blir gitt i de enkelte emnebeskrivelsene.

I høstsemesteret er hovedfokus på følgende temaer:

- Flerspråklighet på individ- og samfunnsnivå
- Teorier om andrespråksutvikling og mellomspråk
- Karakteristiske trekk ved innlærerspråk
- Læreplaner og styringsdokumenter i et flerkulturelt og flerspråklig perspektiv
- Språkbruksmønstre, språkvalg og språkskifte i flerspråklige miljø

I vårsemesteret er hovedfokus på følgende temaer:

- Utvikling og stimulering av ordforråd i en andrespråkskontekst
- Lesing og skriving på andrespråket og teorier om literacy i et flerspråklig og flerkulturelt perspektiv
- Kartlegging og vurdering av språkferdigheter på andrespråket
- To- og flerspråklig adferd: etnolekter, kodeveksling, translanguaging
- Språktypologi og norsk språkstruktur i et sammenliknende perspektiv
- Sosialisering og identitet i en flerspråklig kontekst

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet er organisert som samlinger med tre fysiske samlinger à to dager i hvert semester. Samlingene vil inneholde varierte arbeidsformer. Forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner i plenum, studentpresentasjoner, veiledning individuelt og i grupper, litteraturstudier og refleksjonsnotater knyttet til undervisning og egen praksis. Selvstudium utgjør en vesentlig del av studiet. HiØ benytter per i dag Canvas som sitt digitale læringsrom, og løpende informasjon om studiet vil bli lagt ut der.

Undervisningsspråk er norsk, svensk eller dansk. Pensumlitteraturen er på skandinaviske språk og engelsk.


Arbeidskrav og vurderingsformer

Det er knyttet arbeidskrav til studiet som må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Studenten får veiledning og tilbakemelding knyttet til arbeidskrav.

Det benyttes både skriftlige og muntlige vurderingsformer i studiet. Se emneplaner for nærmere beskrivelser av arbeidskrav og eksamen.

Plagiatkontroll/fusk
Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis knyttet til studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen som gis er i overensstemmelse med anerkjent, forskningsbasert kunnskap fra relevante forskningsfelt, og de som underviser er aktive forskere innen andrespråks- og flerspråklighetsfeltet. I tillegg vil undervisningen også innebære en trening i å forholde seg kritisk, undersøkende og analytisk til temaene som tas opp og måten de presenteres på. Studentene vil få trening i forsknings- og utviklingsarbeid, både metodisk og analytisk, gjennom arbeidskravene der studentene skal gjennomføre mindre undersøkelser på egen arbeidsplass.

Internasjonalisering

Studiet er et ledd i internasjonalisering av den norske skolen. Kunnskap om andrespråksutvikling og flerspråklighet vil øke forståelsen for de utfordringer vi møter i en verden med økt mobilitet og internasjonalisering.

Studiet ivaretar det internasjonale perspektivet ved å inkludere internasjonal litteratur samt fagpersoner med erfaring og kontaktnett fra utenlandske utdanningsinstitusjoner. Internasjonal litteratur og internasjonale erfaringer er med på å styrke studiets innhold og bidrar til økt forståelse og perspektiv for og i faget.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Se de enkelte emnebeskrivelsene.

Jobb og videre studier

Studiet er en selvstendig videreutdanning for lærere og gir faglig grunnlag for arbeid med elever som ikke har norsk som førstespråk.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Kjersti Berggraf Jacobsen, 26. februar 2019

Studieplanen er revidert

Studieleder Alf Rolin 6. januar 2021

Studieplanen gjelder for

2021-2022

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 04:22:13