Oppbygging og gjennomføring (2022–2023)

Studiets oppbygging og innhold

Matematikk 2: 1.-7. trinn, består av to emner på 15 studiepoeng og tilbys på deltid over to semestre.

LSKMA11321 V3: Tall, statistikk, kombinatorikk og sannsynlighetsregning 2

LSKMA11421 V4: Algebra, funksjoner og geometri

For utfyllende informasjon, se hver emnebeskrivelse.

Studiet er samlingsbasert, med tre samlinger hvert semester. Målgruppen for studiet er lærere som underviser i grunnskolen og som ønsker å undervise i matematikk på 1.-7. trinn.

Fagmetodiske problemstillinger inngår som en viktig del av studiet, som det å bruke og drøfte ulike læringsmiljøer, undervisningsmetoder, hjelpemidler, lærebøker. Studiet gjør studentene fortrolige med de grunnleggende ferdighetene å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig, å kunne lese og regne og å kunne bruke digitale verktøy i faget matematikk.

Elevperspektivet vil være framtredende i begge emner. For alle elever er det viktig at de får mulighet til å bygge opp matematisk kompetanse ut fra egne forutsetninger. Dette fordrer at lærerne har god kjennskap til hvordan elever vanligvis utvikler matematisk forståelse, samt at lærerne evner å avdekke og sette seg inn i de forskjellige elevenes kunnskaper. På grunnlag av god innsikt i elevenes faglige utgangspunkt skal matematikkundervisningen gi elevene mulighet til innlevelse og den skal fremme deres fantasi og nysgjerrighet, både individuelt og i fellesskap.

For utfyllende informasjon, se de to emnebeskrivelsene.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er organisert i samlinger i høst- og vårsemesteret, med tre samlinger av to til tre dager i hvert semester. Studentene forventes å delta aktivt i samlingene og å ta ansvar for egen læring. Mellom samlingene jobbes det med matematikkfaglige og didaktiske oppgaver. For utfyllende informasjon, se den enkelte emnebeskrivelse.

I begge emnene gis det tilbakemelding og veiledning i forbindelse med arbeidskrav. Det forventes at også studenten tar kontakt med faglærer for ved behov. 

Vurderingsformer

Det benyttes varierte vurderingsformer i studiet, noe som er i tråd med grunnskolens bruk av vurderingsformer. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Eksamen vurderes etter karakterregel A - F. Se den enkelte emnebeskrivelse for detaljert beskrivelse av vurderingsform.

Plagiatkontroll/fusk

Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold

Praksis

Det er ingen veiledet praksis i studiet. Praksisnære komponenter er en integrert del av utdanningen, og studenten må ha egen undervisning parallelt med gjennomføringen av studiet. Se opptakskrav og emnebeskrivelser.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen i studieprogrammet vil være forskningsbasert, ved bruk av nyere faglitteratur, og bidra til at studenten får oppdatert kunnskap innen fagområdet. Gjennom arbeidskravene vil studentene bli engasjert i utviklingsarbeid.

Internasjonalisering

Det benyttes både norsk og internasjonal faglitteratur.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er høgskolen avhengig av tilbakemelding fra studentene. Evaluering blir gjennomført i samsvar med høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre nasjonale deltakerundersøkelser.

Litteratur

Litteraturlister fremgår av emnebeskrivelser, og kan bli oppdatert før semesterstart.

Studiemodell

Høst 2022

Matematikk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Vår 2023

Matematikk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 03:12:53