Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2015–2016)

Studiets læringsutbytte


 Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om nyere norsk innvandringshistorie og om migrasjonsprosesser og kan anvende denne kunnskapen for å forstå dagens samfunn og for å forstå barn og unge, foreldre og kollegaer med innvandrerbakgrunn.
 • kunnskap om sosialisering i et mangfoldsperspektiv
 • kunnskap om hvilken betydning kultur, religion og livssyn kan ha for identitetsdannelsen
 • kunnskap om hvilken betydning kulturelle normer knyttet til kjønn og seksualitet kan ha for inkluderings- og ekskluderingsprosesser
 • kunnskap om ulike kulturforståelser og om kultur som en dynamisk prosess både individuelt og i et samfunnsperspektiv
 • kunnskap om aktuelle debatter omkring normer og verdier i flerkulturelle samfunn
 • kunnskap om hvordan toleransebegrepet forstås og problematiseres
 • kunnskap om rasisme og diskriminering og hvordan strukturell rasisme bidrar til at enkelte barn og unge ikke opplever likeverd i barnehage og skole
 • kunnskap om sammenhenger mellom språk, kommunikasjon og makt
 • didaktisk og pedagogisk kunnskap som gjør det mulig å planlegge og å gjennomføre likeverdig opplæring i barnehage/skole
 • kunnskap om hvordan styringsdokumenter for barnehage/skole synliggjør prinsippet om likeverd

Ferdigheter

Studenten kan

 • bidra til at det skapes inkluderende sosiale fellesskap blant barna/elevene, foreldrene og kollegaer
 • bidra til at språklig og kulturell bakgrunn forstås og utnyttes som en ressurs for den enkelte i barnehage og skole
 • legge til rette læringssituasjoner slik at barn og unge opplever mestring i hverdagen
 • arbeide holdningsskapende for å unngå at barn og unge utvikler fremmedfrykt og diskriminerende adferd overfor mennesker som er forskjellige fra seg selv
 • gjøre kritiske analyser av tekster og undervisningspraksiser med tanke på å hindre ekskludering

Generell kompetanse

Studenten

 • har bevisstgjort egne holdninger til ulike former for mangfold og bygger sin forståelse på forskningsbasert kunnskap
 • kan prosedyrene for kartlegging av språkkompetanse og vet hvordan det søkes om midler til særskilt norsk, tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring
 • har forståelse for mangfold som en ressurs både for den enkelte selv og for felleskapet
 • evner å komme i dialog med barnet/eleven, foreldre og kollegaer uavhengig av den enkeltes bakgrunn
 • bidrar til at det skapes lærings- og utviklingsmiljøer der alle opplever tilhørighet
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. jan. 2022 03:15:11