Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (Høst 2015)

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten har

 • grunnleggende kunnskap om karrieveiledningens mest sentrale områder, slik som Career Management skills perspektivet og arbeid med karriereerfaringer, interesser, personlige egenskaper, verdier, valgstrategier og karriereveiledning etter konstruktivistiske prinsipper.
 • grunnleggende kunnskap om innholdet i ulike karriereteorier.
 • utviklet god teoretisk kunnskap om sentrale områder innen karriereveiledning.
 • utviklet gode ferdigheter i praktisk karriereveiledning basert på teoriene i studiet.
 • kompetanse til å sette sentrale områder inn i en overordnet karriereveiledningsmodell.
 • kompetanse til å beherske metodikk for å praktisere karriereveiledning med vekt på personlig refleksjon og vurdering i forhold til yrkes- og utdanningsvalg, inklusiv bruk av veiledningsverktøy.

Ferdigheter:

Studenten kan

 • bruke et læringsperspektiv på karriereveiledningsprosesser.
 • bruke intervjuet som konstruktivistisk veiledningsform.
 • intervjue på personlige egenskaper, verdier og karriereerfaringer for å bygge opp en selvforståelse og få ut konkrete temaer som skal brukes i en karrierevalgprosess.
 • arbeide med interesser, herunder kunne bruke RIASEC systemet, RIASEC kode, RIASEC basert yrkesliste.
 • bruke nettressurser for å innhente karriereinformasjon.
 • bruke en helhetlig og kvalitetsikret valgstrategi..
 • beherske karriereveiledningsverktøyene Structured Career Interview (SCI) Work Interest Explorer (WIE) og Jobpics.

Generell kompetanse

Studenten

 • har utviklet god kompetanse i veiledningtilnærminger i et Empowerment perspektiv.
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innenfor karriereveiledning.
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor karriereveiledning.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 04:12:03