Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
10
Studiets varighet:
½ år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Ved en av høgskolens avdelinger.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE

Studieplan for Karriereveiledning (10 studiepoeng) (Høst 2008)

Informasjon om studiet

Dette er et betalingsstudium. For nærmere informasjon om studieavgift, vennligst kontakt Senter for kompetanseutvikling (SKUT).

Opptak

Opptakskrav er generell studiekompetanse/realkompetanse. Det forutsettes at studentene har relevante veiledningsoppgaver i sitt daglige arbeid.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Karriereveiledning er spesialisert veiledning rettet mot karrierevalgsituasjoner som bl.a. bytte av jobb, tilpasninger i jobb og tilbakeføring til jobb. Karriereveiledning er en viktig del av fremtidens arbeidsmåte innenfor felter som driver med tilbakeføring til arbeid (attføring) og arbeid med å tilrettelegge for å hindre utstøting fra arbeidslivet. Vi har plukket ut de områdene som er mest sentrale når det gjelder karriereveiledning til dette bruk. Studiet tilbyr innføring og opplæring i systematisert tilnærming til karriereveiledning basert på de mest anvendte og utbredte teorier innenfor feltet.

Organisering og læringsformer


Det gjennomføres fem dagsamlinger med undervisning og bruk av testverktøy. Den første samlingen går over tre dager med undervisning i sentrale fagområder, samt opplæring og trening i bruk av veiledningsverktøyet SCI-A.

Den neste samlingen er over to dager med undervisning og erfaringsutveksling.

Mellom fellessamlingene skal studentene

  • gjennomføre karriereveiledning med minst tre forskjellige arbeidssøkere.

  • skrive tre individuelle skriftlige refleksjonsnotater, med utgangspunkt i karriereveiledningene med arbeidssøkere.

  • drøfte aktuelle problemstillinger i gruppe

Arbeidskrav

Studenten skal levere to refleksjonsnotater (se over) innen frist gitt av faglærer, og må få disse godkjent, for å kunne fremstille seg til eksamen.  Studenten vil få tilbakemelding fra faglærer på arbeidskravene.

Vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager.

 

Eksamensbesvarelsen vurderes av intern og ekstern sensor. Besvarelsen vurderes på skalaen A-F, der A er beste og E dårligste karakter for bestått. F betyr ikke bestått.

Litteratur

Berthelsen, Preben (2001) Personlighetspsykologi, Trækteori. Frydenlund Grafisk. (s20-s29) I kompendium (29s).  

Burns, David D (2005) Tenk deg glad, Håndbok, Danor Forlag AS (kap 1, 5, 6, 9, 10, 16) I kompedium (109s)

Holland, John L. (1997). Making Vocational Choices. Psychological Assessment Resources (s. Kap 1-4 (s1-s72) og Kap 9 (s193-s217), I kompendium (96s). 

Jørgensen, Ken Hugo (2004) Karriereveiledning. En kort innføring i teori og praksis.  Unipud AS (85s).

Svendsrud, Arne (2006) Manual, SCI-A, Arbeidspsykologisk Institutt (15s). (Deles ut på innføringssamling).

 

Højdal, Libeth; Poulsen, Lene: (2007) Karrierevalg. Teorier om valg og valgprosesser. Forlaget Studie&Erhverv AS, ISBN:978-87-7791-246-7. Hele boken 330 s.

 

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Eystein Arntzen, 29.05.2008.

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2008-2009.

Studiemodell

Høst 2008

Emner, Karriereveiledning

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2020 04:05:02