Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
10
Studiets varighet:
½ år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bestemmes av oppdragsgiver.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE

Studieplan for Karriereveiledning (10 studiepoeng) (Høst 2010)

Informasjon om studiet

Høsten 2010 tilbys studiet kun som oppdragsstudium, dvs. at det ikke er åpent for andre søkere.

Opptak

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det forutsettes at studentene har relevante veiledningsoppgaver i sitt daglige arbeid.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet består av ett emne på 10 studiepoeng.

Karriereveiledning er spesialisert veiledning rettet mot karrierevalgsituasjoner som bl.a. bytte av jobb, tilpasninger i jobb og tilbakeføring til jobb. Karriereveiledning er en viktig del av fremtidens arbeidsmåte innenfor felter som driver med tilbakeføring til arbeid (attføring) og arbeid med å tilrettelegge for å hindre utstøting fra arbeidslivet. Vi har plukket ut de områdene som er mest sentrale når det gjelder karriereveiledning til dette bruk. Studiet tilbyr innføring og opplæring i systematisert tilnærming til karriereveiledning basert på de mest anvendte og utbredte teorier innenfor feltet.

Organisering og læringsformer


Det gjennomføres fem dagsamlinger med undervisning og bruk av testverktøy. Den første samlingen går over tre dager med undervisning i sentrale fagområder, samt opplæring og trening i bruk av veiledningsverktøyet SCI-A.

Den neste samlingen er over to dager og inneholder gjennomgang og trening i bruk av interesseverktøyene Jobpics og andre interesseverktøy, samt en gjennomgang av et bredere utvalg karriereveiledningsteorier.

Mellom fellessamlingene skal studentene

  • gjennomføre karriereveiledning med minst tre forskjellige arbeidssøkere

  • skrive to individuelle skriftlige refleksjonsnotater, med utgangspunkt i karriereveiledningene med arbeidssøkere

  • drøfte aktuelle problemstillinger i gruppe

Arbeidskrav
Studenten skal levere to refleksjonsnotater (se over) innen nærmere angitt frist, og refleksjonsnotatene må godkjennes av faglærer senest 3 uker før eksamen for at studenten kan fremstille seg til eksamen.

Tilbakemelding underveis

Det blir gitt tilbakemelding på arbeidskravene.

Vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager.

 

Eksamensbesvarelsen vurderes av intern og ekstern sensor. Besvarelsen vurderes på skalaen A-F, der A er beste og E dårligste karakter for bestått. F betyr ikke bestått.

Litteratur

Berthelsen, Preben (2001) Personlighetspsykologi, Trækteori. Frydenlund Grafisk. (s20-s29) I kompendium (29s).  

Burns, David D (2005) Tenk deg glad, Håndbok, Danor Forlag AS (kap 1, 5, 6, 9, 10, 16) I kompedium (109s)

Holland, John L. (1997). Making Vocational Choices. Psychological Assessment Resources (s. Kap 1-4 (s1-s72) og Kap 9 (s193-s217), I kompendium (96s). 

Jørgensen, Ken Hugo (2004) Karriereveiledning. En kort innføring i teori og praksis.  Unipud AS (85s).  

Højdal, Libeth; Poulsen, Lene: (2007) Karrierevalg. Teorier om valg og valgprosesser. Forlaget Studie&Erhverv AS, ISBN:978-87-7791-246-7. Hele boken 330 s.

 

Svendsrud, Arne (2006) Manual, SCI-A, Arbeidspsykologisk Institutt (15s). (Deles ut på innføringssamling).  

 

Svendsrud, Arne (2008) Manual, SCI-S, Arbeidspsykologisk Institutt (15s) (Deles ut på innføringssamling)

 

Svendsrud,Arne (2009) Manual, jobpics Arbeidspsykologisk Institutt (30s) (Deles ut på 2-dagerssamling)

 

Det tas forbehold om endringer.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Eystein Arntzen 15. april 2009

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2010 - 2011.

Studiemodell

Høst 2010

Emner, Karriereveiledning

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. sep. 2020 04:02:08