Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
10
Studiets varighet:
½ år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bestemmes av oppdragsgiver.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE

Studieplan for Karriereveiledning (10 studiepoeng) (Høst 2015)

Informasjon om studiet

Dette er et betalingsstudium i et samarbeid mellom HiØ VIDERE ved Høgskolen i Østfold og Bransjeforeningen Attføringsbedriftene. HiØ VIDERE har ansvaret for at studiet ligger på høgskolenivå, og Attføringsbedriftene har ansvaret for den praktiske gjennomføringen. Det forutsettes av studentene har relevante veiledningsoppgaver i sitt daglige arbeid.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten har

 • grunnleggende kunnskap om karrieveiledningens mest sentrale områder, slik som Career Management skills perspektivet og arbeid med karriereerfaringer, interesser, personlige egenskaper, verdier, valgstrategier og karriereveiledning etter konstruktivistiske prinsipper.
 • grunnleggende kunnskap om innholdet i ulike karriereteorier.
 • utviklet god teoretisk kunnskap om sentrale områder innen karriereveiledning.
 • utviklet gode ferdigheter i praktisk karriereveiledning basert på teoriene i studiet.
 • kompetanse til å sette sentrale områder inn i en overordnet karriereveiledningsmodell.
 • kompetanse til å beherske metodikk for å praktisere karriereveiledning med vekt på personlig refleksjon og vurdering i forhold til yrkes- og utdanningsvalg, inklusiv bruk av veiledningsverktøy.

Ferdigheter:

Studenten kan

 • bruke et læringsperspektiv på karriereveiledningsprosesser.
 • bruke intervjuet som konstruktivistisk veiledningsform.
 • intervjue på personlige egenskaper, verdier og karriereerfaringer for å bygge opp en selvforståelse og få ut konkrete temaer som skal brukes i en karrierevalgprosess.
 • arbeide med interesser, herunder kunne bruke RIASEC systemet, RIASEC kode, RIASEC basert yrkesliste.
 • bruke nettressurser for å innhente karriereinformasjon.
 • bruke en helhetlig og kvalitetsikret valgstrategi..
 • beherske karriereveiledningsverktøyene Structured Career Interview (SCI) Work Interest Explorer (WIE) og Jobpics.

Generell kompetanse

Studenten

 • har utviklet god kompetanse i veiledningtilnærminger i et Empowerment perspektiv.
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innenfor karriereveiledning.
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor karriereveiledning.

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 10 studiepoeng.

Karriereveiledning er spesialisert veiledning rettet mot karrierevalgsituasjoner som bl.a. valg av skole/studium, valg av jobb, bytte av jobb, tilpasninger i jobb og tilbakeføring til jobb. Karriereveiledning er en viktig del av fremtidens arbeidsmåte innenfor felter som driver med tilbakeføring til arbeid (attføring) og arbeid med å tilrettelegge for å hindre utstøting fra arbeidslivet. Vi har plukket ut de områdene som er mest sentrale når det gjelder karriereveiledning til dette bruk. Studiet tilbyr innføring og opplæring i systematisert tilnærming til karriereveiledning basert på de mest anvendte og utbredte teorier innenfor feltet.

Organisering og læringsformer

Det gjennomføres dagsamlinger over seks dager, med undervisning i karriereteorier, veiledning og bruk av karriereveiledningsverktøy.

Den første samlingen går over tre dager med undervisning i sentrale fagområder, herunder konstruktivistrisk karriereveiledning samt opplæring og trening i bruk av veiledningsverktøyet  Structured Career Interview (SCI)

Den neste samlingen inneholder opplæring i interessefeltet, valgstrategier og det nettbaserte karrierevalgverktøyet Work Interest Explorer (WIE).

Den siste samlingen går over to dager og inneholder gjennomgang  av karriereferdighetsperspektivet og sentrale karriereteorier i dagens karriereveiledning og i et historisk perspektiv.

Etter siste fellessamling skal studentene:

  • gjennomføre karriereveiledning med minst tre forskjellige arbeidssøkere
  • skrive to individuelle skriftlige refleksjonsnotater, med utgangspunkt i karriereveiledningene med arbeidssøkere
  • drøfte aktuelle problemstillinger i gruppe

Arbeidskrav
Studenten skal levere to refleksjonsnotater (se over) innen nærmere angitt frist.
Refleksjonsnotatene må være godkjent av faglærer senest 3 uker før eksamen for at studenten kan fremstille seg til eksamen.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Tilbakemelding underveis

Det blir gitt tilbakemelding på arbeidskravene.

Vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager.

Eksamensbesvarelsen vurderes av intern og ekstern sensor. Besvarelsen vurderes på skalaen A-F, der A er beste og E dårligste karakter for bestått. F betyr ikke bestått.

Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 12.02.2015. Det tas forbehold om endringer før studiestart.

Holland, John L. (1997). Making Vocational Choices. Psychological Assessment Resources (s. Kap 1-4 (s1-s72) og Kap 9 (s193-s217), Lastes ned (96s).

Højdal, Libeth; Poulsen, Lene: (2007) Karrierevalg. Teorier om valg og valgprosesser. Forlaget Studie&Erhverv AS, ISBN:978-87-7791-246-7. Hele boken 330 s.

Gravås, Tonje Foosnæs ; Ingjerd Espolin Gaarder  (2011) Karriereveiledning. Universitetsforlaget,  ISBN: 9788215014043: 192 sider. Redusere sideantall her

Svendsrud, Arne; (2015) Karriereveiledning - I et karrierelæringsperspektiv. Universitetsforlaget. 250 sider.

 

Aktuell tilvalgslitteratur:

Listen inneholder manualer til karriereveiledningverktøyene det gis opplæring i og andre artikler som de kan supplere kjernepensum med:

Grinde, Eva: Moro, Mystikk og penger i kassen(2014) Dagens næringsliv / dn.no. http://www.dn.no/jobbledelse/2014/08/17/2052/Endelig-mandag/moro-mystikk-og-penger-i-kassen

Svendsrud, Arne (2006) Manual , SCI-A Karriereverktøy DA (Lastes ned) (23s)

Svendsrud, Arne (2009) Manual , SCI-S, Karriereverktøy DA  (Lastes ned) (21s)

Svendsrud, Arne (2009) Manual , Jobpics.  (Lastes ned)  (25s)

Svendsrud, Arne, Hagerup Nina (2010) Manual, Work Interest Explorer, Karriereverktøy DA . (Lastes ned) (50s)

Svendsrud, Arne, Hagerup Nina (2011) Arven etter Frank Parsons , Artikkel i Rådgivernytt nr 3&4. (Lastes ned) (10s)

Svendsrud, Arne (2009) Om testbruk i karriereveiledning, Artikkel i Rådgivernytt nr 3. (Lastes ned)

Svendsrud, Arne (2009) Interesseteorier og bruk av interesseverktøy, Hollands teori om yrkespersonlighet, Artikkel i Rådgivernytt nr 4. (Lastes ned)

Svendsrud, Arne (2010) Interesseverktøy tilgjengelig på det norske markedet, Artikkel i Rådgivernytt nr 1. (Lastes ned)

Svendsrud, Arne (2010) Personlighet og verdier, Teorier og noen verktøy i Norge, Artikkel i Rådgivernytt nr 2. (Lastes ned)

Svendsrud, Arne (2014) Opplæring i valgstrategier som virkemiddel mot frafall og feilvalg , Artikkel i Rådgivernytt nr. 2 (Lastes ned)

Svendsrud, Arne (2014) Hvordan bruke karriereinformasjon? Veilederforum.no:  http://veilederforum.no/content/hvordan-bruke-karriereinformasjon (Lastes ned)

Jobb og videre studier

Videre utdanning kan være andre studier som Attføringsbedriftene har i samarbeid med Høgskolen i Østfold eller høgskolestudier i karriereveiledning. Kompetansen som studiet gir er aktuelle innenfor attføringsbedrifter, NAV, skolesektoren, karrieresentre, rehabilitering, HR og annet.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Eystein Arntzen, våren 2007

Studieplanen er revidert

Studieleder Kjersti Berggraf Jacobsen, 8.april 2015

Studieplanen gjelder for

Høsten 2015

Studiemodell

Høst 2015

Vår 2016

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. okt. 2020 04:09:55