Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
10
Studiets varighet:
½ år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bestemmes av oppdragsgiver.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE

Studieplan for Karriereveiledning (10 studiepoeng) (Vår 2014)

Informasjon om studiet

Dette er et betalingsstudium i et samarbeid mellom Senter for kompetanseutvikling (SKUT) ved Høgskolen i Østfold og Bransjeforeningen Attføringsbedriftene. SKUT har ansvaret for at studiet ligger på høgskolenivå, og Attføringsbedriftene har ansvaret for den praktiske gjennomføringen. Det forutsettes av studentene har relevante veiledningsoppgaver i sitt daglige arbeid.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om karrieveiledningens mest sentrale områder, slik som Career Management skills perspektivet og arbeid med biografiske data, interesser, personlige egenskaper, verdier og karriereveiledning etter konstruktivistiske prinsipper.
 • har grunnleggende kunnskap om innholdet i ulike karriereteorier.
 • har utviklet god teoretisk kunnskap om sentrale områder innen karriereveiledning.
 • har utviklet gode ferdigheter i praktisk karriereveiledning basert på teoriene i studiet.
 • har kompetanse til å sette sentrale områder inn i en overordnet karriereveiledningsmodell.
 • har kompetanse til å beherske metodikk for å praktisere karriereveiledning med vekt på personlig refleksjon og vurdering i forhold til yrkes- og utdanningsvalg, inklusiv bruk av veiledningsverktøy.

Ferdigheter

Studenten

 • har utviklet gode ferdigheter i å bruke intervjuet som konstruktivistisk veiledningsform
 • har utviklet gode ferdigheter i å intervjue på personlige egenskaper, verdier og mestringsmønster for å bygge opp en selvforståelse og få ut konkrete temaer som skal brukes i en karrierevalgprosess.
 • har utviklet gode ferdigheter i å arbeide med interesser, herunder kunne bruke RIASEC systemet, RIASEC kode, RIASEC basert yrkesliste.
 • har utviklet gode ferdigheter i å bruke nettressurser for å innhente karriereinformasjon.
 • har utviklet gode ferdigheter i å kunne bruke en helhetlig og kvalitetsikret valgstrategi..
 • har utviklet gode ferdigheter i å beherske karriereveiledningsverktøyene Structured Career Interview (SCI) Work Interest Explorer (WIE) og Jobpics.

Generell kompetanse

Studenten

 • har utviklet god kompetanse i veiledningtilnærminger i et Empowerment perspektiv.
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innenfor karriereveiledning
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor karriereveiledning

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet består av ett emne på 10 studiepoeng.

Karriereveiledning er spesialisert veiledning rettet mot karrierevalgsituasjoner som bl.a. bytte av jobb, tilpasninger i jobb og tilbakeføring til jobb. Karriereveiledning er en viktig del av fremtidens arbeidsmåte innenfor felter som driver med tilbakeføring til arbeid (attføring) og arbeid med å tilrettelegge for å hindre utstøting fra arbeidslivet. Vi har plukket ut de områdene som er mest sentrale når det gjelder karriereveiledning til dette bruk. Studiet tilbyr innføring og opplæring i systematisert tilnærming til karriereveiledning basert på de mest anvendte og utbredte teorier innenfor feltet.

Organisering og læringsformer


Det gjennomføres fem dagsamlinger med undervisning og bruk av testverktøy. Den første samlingen går over tre dager med undervisning i sentrale fagområder, samt opplæring og trening i bruk av veiledningsverktøyet SCI-A.

Den neste samlingen er over to dager og inneholder gjennomgang og trening i bruk av interesseverktøyene Jobpics og andre interesseverktøy, samt en gjennomgang av et bredere utvalg karriereveiledningsteorier.

Mellom fellessamlingene skal studentene

  • gjennomføre karriereveiledning med minst tre forskjellige arbeidssøkere
  • skrive to individuelle skriftlige refleksjonsnotater, med utgangspunkt i karriereveiledningene med arbeidssøkere
  • drøfte aktuelle problemstillinger i gruppe

Arbeidskrav
Studenten skal levere to refleksjonsnotater (se over) innen nærmere angitt frist.
Refleksjonsnotatene må være godkjent av faglærer senest 3 uker før eksamen for at studenten kan fremstille seg til eksamen.

Evaluering av studiet

For at vi skal kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengig av studentenes tilbakemelding. Studentene skal derfor ved slutten av semesteret evaluere studiet på skjema fra SKUT.

Tilbakemelding underveis

Det blir gitt tilbakemelding på arbeidskravene.

Vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager.

 

Eksamensbesvarelsen vurderes av intern og ekstern sensor. Besvarelsen vurderes på skalaen A-F, der A er beste og E dårligste karakter for bestått. F betyr ikke bestått.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 10.02.2012.

Berthelsen, Preben (2001): Personlighetspsykologi, Trækteori. Frydenlund Grafisk. (s20-s29) I kompendium (9s). Sendes pr e-post.
Gravås, Tonje Foosnæs; Ingjerd Espolin Gaarder (2011): Karriereveiledning. Universitetsforlaget, ISBN: 9788215014043: 192s.
Holland, John L. (1997): Making Vocational Choices. Psychological Assessment Resources. Kap 1-4 (s1-s72) og Kap 9 (s193-s217), I kompendium (96s). Sendes pr e-post.
Højdal, Libeth; Poulsen, Lene (2007): Karrierevalg. Teorier om valg og valgprosesser. Forlaget Studie&Erhverv AS, ISBN:978-87-7791-246-7. Hele boken 330s.
Svendsrud, Arne (2006): Manual, SCI-A Karriereverktøy DA,I kompendium (23s). Sendes pr e-post.
Svendsrud, Arne (2009): Manual, SCI-S, Karriereverktøy DA, I kompendium (21s). Sendes pr e-post.
Svendsrud, Arne (2009): Manual, Jobpics. I kompendium (25s). Sendes pr e-post.
Svendsrud, Arne, Hagerup Nina (2010): Manual, Work Interest Explorer, Karriereverktøy DA. I kompendium (50s). Sendes pr e-post.
Svendsrud, Arne, Hagerup Nina (2011): Arven etter Frank Parsons, Artikkel i Rådgivernytt nr 3&4. I kompendium (10s). Sendes pr e-post.
Svendsrud, Arne (2009): Om testbruk i karriereveiledning, Artikkel i Rådgivernytt nr 3. I kompendium. Sendes pr e-post.
Svendsrud, Arne (2009): Interesseteorier og bruk av interesseverktøy, Hollands teori om yrkespersonlighet, Artikkel i Rådgivernytt nr 4. I
kompendium. Sendes pr e-post.
Svendsrud, Arne (2010): Interesseverktøy tilgjengelig på det norske markedet, Artikkel i Rådgivernytt nr 1. I kompendium. Sendes pr e-post.
Svendsrud, Arne (2010): Personlighet og verdier, Teorier og noen verktøy i Norge, Artikkel i Rådgivernytt nr 2. I kompendium. Sendes pr e-post.


Jobb og videre studier

Videre utdanning kan være andre studier som Attføringsbedriftene har i samarbeid med Høgskolen i Østfold eller høgskolestudier i karriereveiledning. Yrkesmulighetene er gode innenfor attføringsbedriftene eller NAV.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

dekan Eystein Arntzen 15. april 2009

Studieplanen er revidert

studieleder Olav Kolstad, den 04.09.2012

Studieplanen gjelder for

Vår 2014.

Studiemodell

Emner, Karriereveiledning

Studiepoeng: 10

Vår 2014

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. nov. 2019 22:49:47