Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2018–2019)

Grad/tittel ved bestått studium

Ingen.

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten har grunnleggende kunnskap

- om klasseledelse og varierte arbeidsmåter og vurderingsformer i skolen
- om læring og læreprosesser
- om sammenhenger mellom lærerens ledelse av læringsarbeid, utvikling av et godt læringsmiljø og et inkluderende læringsfellesskap
- om innholdet i og begrunnelsene for de sentrale styringsdokumentene som regulerer skolens virksomhet og om utfordringer som ligger i realiseringen av intensjonene i dem
- om profesjonsetiske prinsipper og dilemmaer som regulerer undervisning og læring i skole
- om tilpasset opplæring og spesialundervisning
- om interkulturell kommunikasjon
- om pedagogisk idehistorie
- om skolen som organisasjon

FERDIGHETER

Studenten

- kan planlegge, lede, variere og vurdere læringsarbeid
- kan forklare relasjoner mellom faglig innhold, arbeidsmåter og vurdering
- kan legge til rette for læring og vurdering for læring i et elevfellesskap
- kan identifisere etiske dilemma i undervisning, reflektere og begrunne valg.
- kan forskjellen på tilpasset opplæring og spesialundervisning
- kan forklare kommunikative utfordringer i en flerkulturell sammenheng
- kan koble pedagogiske ideer til den pedagogiske idehistorien
- kan forstå skolen som organisasjon

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

- kan legge til rette for gjensidig ansvar og utholdenhet i læringsarbeidet
- kan forstå sammenhenger mellom relevant forskning og muligheter i pedagogisk praksis
 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 04:05:11