Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Undervisningsspråk:
Se den enkelte emnebeskrivelse.
Studiested:
Nettbasert studium med mulighet for veiledning på studiested Halden.

Studieplan for Spansk, årsstudium, deltid (2021–2023)

Informasjon om studiet

Det anbefales forkunnskaper tilsvarende spansk nivå II fra videregående opplæring.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten:

 • har gode kunnskaper om moderne spansk språk 

 • har kunnskaper om og innsikt i historie, samfunnsutvikling og litteratur i det spanskspråklige området

Ferdigheter
Kandidaten:

 • har utviklet de kommunikative språkferdighetene: lytte- og leseforståelse, muntlig produksjon og muntlig samhandling samt skriftlig produksjon

 • er i stand til å tilpasse språket til kommunikasjonssituasjonen

 • kan analysere og reflektere over historiske utviklingslinjer og samfunnsmessige forhold i det spanskspråklige området

 • kan redegjøre for og reflektere over form og innhold i spanskspråklige litterære tekster og andre kulturuttrykk

Generell kompetanse
Kandidaten: 

 • har utviklet en generell kjennskap til språk, kultur og historie i Spania og Latin-Amerika, og er i stand til å ta i bruk og videreutvikle denne kompetansen

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av seks obligatoriske emner, alle med et omfang på 10 studiepoeng.

 • Spansk og latinamerikansk kultur 1

 • Spansk og latinamerikansk litteratur 1

 • Spansk grammatikk 1

 • Spansk og latinamerikansk kultur 2

 • Spansk og latinamerikansk litteratur

 • Spansk grammatikk 2

Litteratur- og kulturemnene gir studentene innblikk i og mulighet til å gå dypere inn i utvalgte temaer innen spansk og latinamerikansk litteratur, historie, kultur og samfunnsmessige fenomener. I grammatikkemnene tilegner studentene seg kunnskaper om moderne spansk språk.

Anbefalt studieprogresjon:

1. studieår:

I høstsemesteret:
SSP10719 Spansk og latinamerikansk kultur 1 (10 studiepoeng)

SSP10819 Spansk og latinamerikansk litteratur 1 (10 studiepoeng)

I vårsemesteret:
SSP11719 Spansk og latinamerikansk kultur 2 (10 studiepoeng)

I første studieår gis det en innføring i kulturelle og litterære temaer og det legges vekt på muntlig og skriftlig ferdighetstrening, samt lesing og tolkning av spanskspråklige tekster.

2. studieår:

I høstsemesteret:
SSP10619 Spansk grammatikk 1 (10 studiepoeng)

I vårsemesteret:
SSP 11619 Spansk grammatikk 2 (10 studiepoeng)
SSP11819 Spansk og latinamerikansk litteratur 2 (10 studiepoeng)

I andre studieår legges det vekt på at studenten skal utvikle sin grammatiske kompetanse i spansk og bygge videre på litteraturkunnskapene fra første studieår. I emnet Spansk grammatikk 1 tilegner studentene seg kunnskaper om og bygger opp et begrepsapparat innen spansk grammatikk. Hovedfokuset i Spansk grammatikk 2 vil ligge på videreutvikling av grammatikk-kunnskaper og begrepsapparatet. Grammatiske temaer belyses fra ulike innfallsvinkler og bearbeides gjennom oppgaveløsning.

I litteratur- og kulturemnene videreutvikler studentene sine språkferdigheter og analytiske evner: Kulturemnet omhandler spansk og latinamerikansk historie samt aktuelle samfunnsspørsmål og kulturfenomener. Fagstoffet bearbeides gjennom ulike muntlige og skriftlige øvelser. Det legges opp til ulike tilnærminger til spanskspråklige filmer og filmsjangeren og lesing av tekster i ulike sjangere, blant annet skjønnlitteratur og faglige artikler, som vil danne grunnlag for diskusjon og refleksjon rundt temaene. Studentene tilegner seg et relevant og nyansert vokabular for å kunne redegjøre for og reflektere over ulike aspekter ved spanskspråklig kultur og samfunn. I litteraturemnet gis en innføring i enkelte retninger i spansk og latinamerikansk litteratur. Studentene skal lese og analysere utvalgte verk og tekster i ulike sjangere, samt sette seg inn i faglige og populærvitenskapelige tekster.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Undervisningen er nettbasert og foregår i større og mindre grupper på dag- og ettermiddags-/kveldstid.
Deltakelse i undervisningen er ikke obligatorisk, men det anbefales å følge den.
I tillegg tilbys det to frivillige samlinger pr. semester hvis antall studenter er tilstrekkelig (minimum fem studenter).

Arbeidskrav og vurderingsformer
Tilbakemelding til studenter skjer på arbeidskrav og i forbindelse med innleveringer og presentasjoner. Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.
For å kunne vurdere kunnskapene og språkferdighetene nevnt i læringsutbyttet benyttes det både skriftlige og muntlige individuelle eksamensformer.
Karakterskala A-F.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap.
Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, få kildekompetanse, og bli øvd i kritisk tenkning.

Internasjonalisering

Litteraturen er på spansk. Faglærerne har delvis norsk og delvis spanskspråklig bakgrunn.
Det benyttes utenlandske gjesteforelesere i flere emner.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.
 • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

 • Se den enkelte emnebeskrivelse.

 • Litteraturlister som er publisert for emner fram i tid kan bli oppdatert foran hvert semester.

Studieopphold i utlandet

Et studieopphold ved en av høgskolens samarbeidsinstitusjoner i utlandet anbefales sterkt i løpet av studietiden. Dette må skje innenfor en gradsutdanning.

På høgskolens websider for utveksling vil man finne mer detaljert informasjon om institusjoner i utlandet som høgskolen har utvekslingsavtaler med: https://www.hiof.no/studier/utveksling/

Jobb og videre studier

Fullført og bestått studium kvalifiserer studenter for å søke opptak til Spansk påbyggingsstudium.

Årsstudiet i fransk kan inngå som en 60-studiepoengsenhet i Bachelorstudium i språk ved Høgskolen i Østfold. Les mer om studiet på https://www.hiof.no/studier/programmer/bspr-bachelorstudium-i-sprak/index.html

Med bestått bachelorgrad med fordypning i spansk kan studenten søke seg videre til mastergradsstudium. Høgskolen i Østfold tilbyr Masterstudium i fremmedspråk i skolen med spansk.

Sammen med et masterstudium i et relevant undervisningsfag, for eksempel spansk, og praktisk-pedagogisk utdanning kvalifiserer studiet for lektorkompetanse i skoleverket.

Spansk gir en utdanning som kan brukes både i skoleverket og på alle andre områder i samfunnet hvor språk- og kulturkunnskaper er viktige, som f. eks. i kultursektoren, offentlig virksomhet og i reise- og næringslivet. De spanskspråklige områdene av verden har voksende betydning for Norge, politisk, økonomisk og kulturelt.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Trond Hammervoll, 22. desember 2020.

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2021-2023.

Studieprogramansvarlig

Fakultet for lærerutdanninger og språk.
Undervisningsleder Martin Hollmann og koordinator Wladimir Chávez Vaca
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 06:19:10