Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
½ år
Undervisningsspråk:
Spansk
Studiested:
Nettbasert studium med muligheter for veiledning ved studiested Halden.

Studieplan for Spansk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) (Høst 2021)

Informasjon om studiet

Påbyggingsstudiet i spansk gir studenter som allerede har 60 studiepoeng (årsstudium) i spansk eller tilsvarende utdanning mulighet til å videreutvikle sin kompetanse i spansk språk og spanskspråklig samtidslitteratur og kultur. Det legges til grunn et vidt tekstbegrep i litteraturemnet. Det er et fleksibelt, nettbasert studium der aktuelt fagstoff samles på læringsplattform og undervisning og veiledning finner sted via digitalt samarbeidsverktøy. Det er også mulighet for veiledning ved studiested Halden.

Det kan holdes to frivillige samlinger (med minimum fem studenter) på studiested Halden etter avtale med foreleser.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten:

 • har solide kunnskaper om det spanske språkets strukturer

 • har kunnskap om muntlige og skriftlige variasjoner i målspråkområdet

 • har kjennskap til enkelte pragmatiske og sosiolingvistiske problemstillinger knyttet til det spanske språkets endringer i de ulike kontekstene

 • har god fagkunnskap om og innsikt i kulturell egenart i målspråkområdet, herunder historiske utviklingslinjer, samfunnsmessige forhold og den betydning demografiske bevegelser har hatt og fremdeles har for spanskspråklige litterære- og kulturelle uttrykksmåter

Ferdigheter
Kandidaten:

 • har solide muntlige og skriftlige ferdigheter i spansk

 • har god lytte- og leseforståelse og gjenkjenner språklige varianter og uttrykksformer som er karakteristiske for ulike deler av den spansktalende verden

 • kan redegjøre for kulturelt mangfold og særpreg i de ulike spansktalende språkområdene på en nyansert måte

 • kan foreta språklige og litterære analyser av spanskspråklige tekster og sette dem inn i en historisk og samfunnsmessig kontekst

 • kan samhandle på spansk på en variert og presis måte tilpasset mottaker og kommunikasjonssituasjonen

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • har utviklet en undersøkende og positiv holdning til språklig, litterært og kulturelt mangfold i den spansktalende verden

 • kan innhente relevant informasjon fra ulike kilder og sitere dem korrekt

 • kan anvende kilder på en kritisk måte og nyttiggjøre seg disse i egne refleksjoner rundt språklige og kulturelle endringer og særtrekk i spanskspråklige områder

 • kan se sammenhengen mellom språklige og kulturelle uttrykksformer og den aktuelle samfunnsutviklingen i spanskspråklige områder 

Opptak

Bestått årsstudium i spansk, eller tilsvarende utdanning på minimum 60 studiepoeng.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av tre obligatoriske emner på 10 studiepoeng hver:

SSP20319 Spansk som nasjonalspråk og verdensspråk

SSP20419 Fordypning i spansk og latinamerikansk historie og kultur

SSP20519 Spansk og latinamerikansk litteratur og multimodale tekster

Studiet starter med emnene Spansk som nasjonalspråk og verdensspråk og Spansk og latinamerikansk litteratur og multimodale tekster. Disse emnene gir gode kunnskaper om ulike særtrekk ved det spanske språket i en sosial, historisk og nåtidig kontekst, samt innblikk i ulike teksttyper og kulturelle uttrykksformer (skjønnlitterære tekster og sakprosa i ulike medier), være seg verbaltekster og tekster der lyd, bilde og verbaltekst kombineres. Studentene får kunnskap om enkelte representative verk og litterære perioder.

Undervisningen i emnet Fordypning i spansk og latinamerikansk historie og kultur starter noen uker senere i månedsskiftet september/oktober. Dette emnet tar for seg utvalgte historiske epoker og samfunnsaktuelle temaer, som migrasjon og kulturmøter. Studentene får trening i å tolke tekster i ulike sjangre og se dem i lys av ulike kontekstuelle faktorer.

Eksamen i alle tre emner gjennomføres i slutten av semesteret.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Undervisningen foregår på spansk.

Forelesninger og gruppeundervisning foregår via digitalt samarbeidsverktøy, noe som muliggjør aktiv deltakelse fra studentenes side i sanntid. Deltakelse i undervisning er ikke obligatorisk, men det anbefales å følge denne. Fagstoff samles på læringsplattform og studentene jobber med dette i forkant og etterkant av forelesningene.

Studiets temaer belyses fra ulike innfallsvinkler og bearbeides gjennom ulike typer for samarbeid, deltakelse og oppgaveløsning.

Studentene får veiledning i forbindelse med arbeidskrav. Veiledningen kan være individuell eller gruppebasert.

Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen og bidrar aktivt. Noen ganger i løpet av studiet vil gjesteforelesere innen studiets fagområder bli invitert. Det tilbys to frivillige samlinger (minimum 5 studenter) på studiested Halden per emne, der fagstoff bearbeides og utdypes.

Arbeidskrav 
Det er knyttet arbeidskrav til emnene. Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamen
For å kunne vurdere de sentrale språkkommunikative ferdighetene nevnt i læringsutbyttet benyttes det både skriftlige og muntlige individuelle eksamensformer.
Karakterskala A-F.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet vil være forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap. Studentene opparbeider seg innsikt i utviklingstrekk innen fagområdet og kildekompetanse, samt blir øvet i kritisk og selvstendig tenkning.

Internasjonalisering

Pensumlitteratur er på spansk. Faglærerne har delvis norsk og delvis spanskspråklig bakgrunn.
Det benyttes gjesteforelesere fra inn- og utland i flere emner.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering

 • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene, se den enkelte emnebeskrivelse.

Litteratur

 • Se den enkelte emnebeskrivelse.

 • Litteraturlister som er publisert for emner fram i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdaterte litteraturlister vil være tilgjengelige i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Jobb og videre studier

Studiet kan kombineres med andre fag ved høgskoler og universiteter, og kan inngå som del av en bachelorgrad. Emnene i studiet kan inngå i f.eks. Bachelorstudium i språk, språkvalg Spansk fordypning, ved Høgskolen i Østfold.

Med bestått bachelorgrad med fordypning i spansk kan man søke seg videre til mastergradsstudium. Studiet kan inngå som del av opptaksgrunnlaget til ulike mastergradsstudier i spansk, f.eks. Masterstudium i fremmedspråk i skolen (HiØ). For krav til opptak til masterstudier i spansk ved andre studiesteder må det enkelte studiested kontaktes.

En mastergrad i skolerelevante fag (for eksempel spansk) og praktisk-pedagogisk utdanning kvalifiserer for lektorkompetanse i skoleverket.

Oppnådd kompetanse etter fullført spansk påbygging er relevant for ulike yrker i næringslivet og offentlig sektor, der språk og kultur står sentralt.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Trond Hammervoll 03.03.2020

Studieplanen er revidert

Studieleder Berit Grønn 14. desember 2020.

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for høsten 2021.

Studieprogramansvarlig

Fakultet for lærerutdanninger og språk.
Undervisningsleder Martin Hollmann og koordinator Wladimir Chávez Vaca
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. des. 2021 01:29:38