Hva lærer du? (Høst 2021)

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten:

 • har solide kunnskaper om det spanske språkets strukturer

 • har kunnskap om muntlige og skriftlige variasjoner i målspråkområdet

 • har kjennskap til enkelte pragmatiske og sosiolingvistiske problemstillinger knyttet til det spanske språkets endringer i de ulike kontekstene

 • har god fagkunnskap om og innsikt i kulturell egenart i målspråkområdet, herunder historiske utviklingslinjer, samfunnsmessige forhold og den betydning demografiske bevegelser har hatt og fremdeles har for spanskspråklige litterære- og kulturelle uttrykksmåter

Ferdigheter
Kandidaten:

 • har solide muntlige og skriftlige ferdigheter i spansk

 • har god lytte- og leseforståelse og gjenkjenner språklige varianter og uttrykksformer som er karakteristiske for ulike deler av den spansktalende verden

 • kan redegjøre for kulturelt mangfold og særpreg i de ulike spansktalende språkområdene på en nyansert måte

 • kan foreta språklige og litterære analyser av spanskspråklige tekster og sette dem inn i en historisk og samfunnsmessig kontekst

 • kan samhandle på spansk på en variert og presis måte tilpasset mottaker og kommunikasjonssituasjonen

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • har utviklet en undersøkende og positiv holdning til språklig, litterært og kulturelt mangfold i den spansktalende verden

 • kan innhente relevant informasjon fra ulike kilder og sitere dem korrekt

 • kan anvende kilder på en kritisk måte og nyttiggjøre seg disse i egne refleksjoner rundt språklige og kulturelle endringer og særtrekk i spanskspråklige områder

 • kan se sammenhengen mellom språklige og kulturelle uttrykksformer og den aktuelle samfunnsutviklingen i spanskspråklige områder 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:15:47