Oppbygging og gjennomføring (Høst 2021)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av tre obligatoriske emner på 10 studiepoeng hver:

SSP20319 Spansk som nasjonalspråk og verdensspråk

SSP20419 Fordypning i spansk og latinamerikansk historie og kultur

SSP20519 Spansk og latinamerikansk litteratur og multimodale tekster

Studiet starter med emnene Spansk som nasjonalspråk og verdensspråk og Spansk og latinamerikansk litteratur og multimodale tekster. Disse emnene gir gode kunnskaper om ulike særtrekk ved det spanske språket i en sosial, historisk og nåtidig kontekst, samt innblikk i ulike teksttyper og kulturelle uttrykksformer (skjønnlitterære tekster og sakprosa i ulike medier), være seg verbaltekster og tekster der lyd, bilde og verbaltekst kombineres. Studentene får kunnskap om enkelte representative verk og litterære perioder.

Undervisningen i emnet Fordypning i spansk og latinamerikansk historie og kultur starter noen uker senere i månedsskiftet september/oktober. Dette emnet tar for seg utvalgte historiske epoker og samfunnsaktuelle temaer, som migrasjon og kulturmøter. Studentene får trening i å tolke tekster i ulike sjangre og se dem i lys av ulike kontekstuelle faktorer.

Eksamen i alle tre emner gjennomføres i slutten av semesteret.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Undervisningen foregår på spansk.

Forelesninger og gruppeundervisning foregår via digitalt samarbeidsverktøy, noe som muliggjør aktiv deltakelse fra studentenes side i sanntid. Deltakelse i undervisning er ikke obligatorisk, men det anbefales å følge denne. Fagstoff samles på læringsplattform og studentene jobber med dette i forkant og etterkant av forelesningene.

Studiets temaer belyses fra ulike innfallsvinkler og bearbeides gjennom ulike typer for samarbeid, deltakelse og oppgaveløsning.

Studentene får veiledning i forbindelse med arbeidskrav. Veiledningen kan være individuell eller gruppebasert.

Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen og bidrar aktivt. Noen ganger i løpet av studiet vil gjesteforelesere innen studiets fagområder bli invitert. Det tilbys to frivillige samlinger (minimum 5 studenter) på studiested Halden per emne, der fagstoff bearbeides og utdypes.

Arbeidskrav 
Det er knyttet arbeidskrav til emnene. Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamen
For å kunne vurdere de sentrale språkkommunikative ferdighetene nevnt i læringsutbyttet benyttes det både skriftlige og muntlige individuelle eksamensformer.
Karakterskala A-F.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet vil være forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap. Studentene opparbeider seg innsikt i utviklingstrekk innen fagområdet og kildekompetanse, samt blir øvet i kritisk og selvstendig tenkning.

Internasjonalisering

Pensumlitteratur er på spansk. Faglærerne har delvis norsk og delvis spanskspråklig bakgrunn.
Det benyttes gjesteforelesere fra inn- og utland i flere emner.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering

  • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene, se den enkelte emnebeskrivelse.

Litteratur

  • Se den enkelte emnebeskrivelse.

  • Litteraturlister som er publisert for emner fram i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdaterte litteraturlister vil være tilgjengelige i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2021 03:17:50