Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
½ år
Undervisningsspråk:
Spansk
Studiested:
Nettbasert studium med muligheter for veiledning på nett eller ved studiested Halden.

Studieplan for Spansk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) (Høst 2015)

Informasjon om studiet

Påbyggingsstudiet i spansk gir studenter som allerede har 60 studiepoeng (årsstudium) i spansk eller tilsvarende utdanning mulighet til å videreutvikle sin kompetanse i spansk språk og spanskspråklig samtidslitteratur og kultur. Det er et fleksibelt, nettbasert studium der aktuelt fagstoff samles på læringsplattform og forelesninger finner sted via digitalt samarbeidsverktøy. Veiledning gis enten på nett eller på studiested Halden. To ganger i semesteret holdes frivillige samlinger på studiested Halden. 

Studiet reguleres av gjeldende forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Studiet kan inngå i Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur.

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten

- har solide kunnskaper om det spanske språkets strukturer

- har kunnskap om muntlige og skriftlige variasjoner i målspråkområdet

- har kjennskap til enkelte pragmatiske og sosiolingvistiske problemstillinger knyttet til det spanske språket i sin kontekst

- har god fagkunnskap om og innsikt i kulturell egenart i målspråkområdet, herunder den betydning demografiske bevegelser har hatt og fremdeles har for spanskspråklige litterære- og kulturelle uttrykksmåter

Ferdigheter
Kandidaten

- har solide muntlige og skriftlige ferdigheter i spansk

- har god lytte- og leseforståelse og gjenkjenner språklige varianter og uttrykksformer som er karakteristiske for ulike deler av den spansktalende verden

- kan redegjøre for kulturelt mangfold og særpreg i målspråkområdet på en nyansert måte

- kan foreta språklige og litterære analyser av spanskspråklige tekster og sette dem inn i en historisk og samfunnsmessig kontekst

- kan samhandle på spansk på en variert og presis måte tilpasset mottaker og kommunikasjonssituasjonen

Generell kompetanse
Kandidaten

- har utviklet en undersøkende og positiv holdning til språklig, litterært og kulturelt mangfold i den spansktalende verden

- kan innhente relevant informasjon fra ulike kilder og sitere dem korrekt

- kan anvende kilder på en kritisk måte og nyttiggjøre seg disse i egne refleksjoner rundt språklige og kulturelle endringer og særtrekk i spanskspråklige områder

- kan se sammenhengen mellom språklige og kulturelle uttrykksformer og den aktuelle samfunnsutviklingen i spanskspråklige områder

 

Opptak

Bestått årsstudium i spansk, eller tilsvarende utdanning på minimum 60 studiepoeng.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng hver: Spansk språk i kontekst og Spanskspråklig samtidslitteratur og kultur.

Organisering og læringsformer

Undervisningen foregår på spansk.

Forelesninger og gruppeundervisning foregår via digitalt samarbeidsverktøy, noe som muliggjør aktiv deltakelse fra studentenes side i sanntid. Deltakelse i undervisning er ikke obligatorisk, men det anbefales å følge denne. Fagstoff samles på læringsplattform og studentene jobber med dette i forkant og etterkant av forelesningene.

Studiets temaer belyses fra ulike innfallsvinkler og bearbeides gjennom ulike typer for samarbeid, deltakelse og oppgaveløsning.

Studentene får veiledning i forbindelse med arbeidskrav. Veiledningen kan være individuell eller gruppebasert.

Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen og bidrar aktivt. Noen ganger i løpet av studiet vil gjesteforelesere innen studiets fagområder bli invitert. To ganger i semesteret holdes frivillige samlinger på studiested Halden, der fagstoff bearbeides og utdypes.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet vil være forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap. Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse og bli øvet i kritisk og selvstendig tenkning.

Internasjonalisering

Et studieopphold ved en av høgskolens samarbeidsinstitusjoner i utlandet anbefales sterkt i løpet av studietiden. Dette må skje innenfor en gradsutdanning. Studenter som planlegger å ta spansk påbyggingsstudium som del av Bachelor i samfunn, språk og kultur kan utveksle i 4. eller 6. semester.

Et slikt semester vil ikke bare styrke språkkunnskapene og språklig bevissthet, men også gi et kulturmøte i praksis. Studentene har mulighet til å velge fra en stor fagpalett: i tillegg til språk- og litteraturstudier åpnes det også for f.eks. kulturstudier, områdestudier, kvinne- og kjønnsstudier, historie og samfunnsvitenskapelige fag.

høgskolens websider for internasjonalisering vil man finne mer detaljert informasjon om institusjoner i utlandet som høgskolen har utvekslingsavtaler med. Mer informasjon vedrørende dette kan rettes til programkoordinator for Spansk påbygging eller Internasjonalt kontor.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og deres aktive deltakelse i evaluering av studiene.
Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

HiØs studiekvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (kalt EVA2).
Det enkelte fagmiljø har ansvar å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3). Se emnebeskrivelser for detaljer.

Tilbakemelding underveis

Tilbakemelding underveis gis i forberedelse og gjennomføring av arbeidskrav.

Vurdering

Det er knyttet arbeidskrav til begge emner i studiet, arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Begge emner i studiet avsluttes med eksamen i slutten av semesteret. Det benyttes både muntlige og skriftlige vurderingsformer. Se for øvrig hvert enkelt emne.

Litteratur

Se emnebeskrivelsene.

Jobb og videre studier

Studiet kan kombineres med andre fag ved høgskoler og universiteter, og kan inngå som del av en bachelorgrad, f.eks. Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur ved Høgskolen i Østfold.

Med bestått bachelorgrad med fordypning i spansk kan man søke seg videre til mastergradsstudium. For krav til opptak til masterstudier i spansk ved andre studiesteder må det enkelte studiested kontaktes. Kontakt eventuelt programkoordinator ved Høgskolen i Østfold for informasjon om aktuelle institusjoner.

Påbygging i spansk gir økt kompetanse og kvalifiserer sammen med praktisk-pedagogisk utdanning til arbeid som spansklærer i skoleverket. Oppnådd kompetanse etter fullført spansk påbygging er relevant for ulike yrker i næringslivet og offentlig sektor, der språk og kultur står sentralt.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Kristina Lindh, 12.02.2015

Studieplanen gjelder for

Studieåret 2015/-2016

Studieprogramansvarlig

Fakultet for lærerutdanninger og språk
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2021 03:31:44