Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
½ år
Undervisningsspråk:
Spansk
Studiested:
Nettbasert studium med muligheter for veiledning på nett eller ved studiested Halden.

Studieplan for Spansk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) (Høst 2018)

Informasjon om studiet

Påbyggingsstudiet i spansk gir studenter som allerede har 60 studiepoeng (årsstudium) i spansk eller tilsvarende utdanning mulighet til å videreutvikle sin kompetanse i spansk språk og spanskspråklig samtidslitteratur og kultur. Det er et fleksibelt, nettbasert studium der aktuelt fagstoff samles på læringsplattform og forelesninger finner sted via digitalt samarbeidsverktøy. Veiledning gis enten på nett eller på studiested Halden.
Det kan holdes inntil to frivillige samlinger (med minimum fem studenter) på studiested Halden etter avtale med foreleser.

Studiet reguleres av gjeldende forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten

- har solide kunnskaper om det spanske språkets strukturer
- har kunnskap om muntlige og skriftlige variasjoner i målspråkområdet
- har kjennskap til enkelte pragmatiske og sosiolingvistiske problemstillinger knyttet til det spanske språket i sin kontekst
- har god fagkunnskap om og innsikt i kulturell egenart i målspråkområdet, herunder den betydning demografiske bevegelser har hatt og fremdeles har for spanskspråklige litterære- og kulturelle uttrykksmåter

Ferdigheter
Kandidaten

- har solide muntlige og skriftlige ferdigheter i spansk
- har god lytte- og leseforståelse og gjenkjenner språklige varianter og uttrykksformer som er karakteristiske for ulike deler av den spansktalende verden
- kan redegjøre for kulturelt mangfold og særpreg i målspråkområdet på en nyansert måte
- kan foreta språklige og litterære analyser av spanskspråklige tekster og sette dem inn i en historisk og samfunnsmessig kontekst
- kan samhandle på spansk på en variert og presis måte tilpasset mottaker og kommunikasjonssituasjonen

Generell kompetanse
Kandidaten

- har utviklet en undersøkende og positiv holdning til språklig, litterært og kulturelt mangfold i den spansktalende verden
- kan innhente relevant informasjon fra ulike kilder og sitere dem korrekt
- kan anvende kilder på en kritisk måte og nyttiggjøre seg disse i egne refleksjoner rundt språklige og kulturelle endringer og særtrekk i spanskspråklige områder
- kan se sammenhengen mellom språklige og kulturelle uttrykksformer og den aktuelle samfunnsutviklingen i spanskspråklige områder 

Opptak

Bestått årsstudium i spansk, eller tilsvarende utdanning på minimum 60 studiepoeng.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng hver: Spansk språk i kontekst og Spanskspråklig samtidslitteratur og kultur.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Undervisningen foregår på spansk.

Forelesninger og gruppeundervisning foregår via digitalt samarbeidsverktøy, noe som muliggjør aktiv deltakelse fra studentenes side i sanntid. Deltakelse i undervisning er ikke obligatorisk, men det anbefales å følge denne. Fagstoff samles på læringsplattform og studentene jobber med dette i forkant og etterkant av forelesningene.

Studiets temaer belyses fra ulike innfallsvinkler og bearbeides gjennom ulike typer for samarbeid, deltakelse og oppgaveløsning.

Studentene får veiledning i forbindelse med arbeidskrav. Veiledningen kan være individuell eller gruppebasert.

Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen og bidrar aktivt. Noen ganger i løpet av studiet vil gjesteforelesere innen studiets fagområder bli invitert. Det tilbys inntil to frivillige samlinger (minimum 5 studenter) på studiested Halden per emne, der fagstoff bearbeides og utdypes.

Arbeidskrav 
Det er knyttet arbeidskrav til emnene. Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamen
For å kunne vurdere de sentrale kommunikative ferdighetene nevnt i læringsutbyttet benyttes det både skriftlige og muntlige individuelle eksamensformer.
Karakterskala A-F.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet vil være forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap. Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse og bli øvet i kritisk og selvstendig tenkning.

Internasjonalisering

Pensumlitteratur er på spansk. Forelesere har delvis norsk og delvis spanskspråklig bakgrunn.
Det benyttes utenlandske gjesteforelesere i flere emner.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering
  • Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjent evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3). Se emnebeskrivelse for detaljer.
  • Alle lærere skal gjennomføre løpende evaluering av egen undervisning (EVA4). Det vil si at det legges til rette for en dialog med studentene om forbedring og utvikling av undervisnings- og læringskvaliteten.

Litteratur

Se emnebeskrivelsene.

Studieopphold i utlandet

Et studieopphold ved en av høgskolens samarbeidsinstitusjoner i utlandet anbefales sterkt i løpet av studietiden. Dette må skje innenfor en gradsutdanning. Studenter som planlegger å ta spansk påbyggingsstudium som del av Bachelor i samfunn, språk og kultur kan utveksle i 4. eller 6. semester.

Et slikt semester vil ikke bare styrke språkkunnskapene og språklig bevissthet, men også gi et kulturmøte i praksis. Studentene har mulighet til å velge fra en stor fagpalett: i tillegg til språk- og litteraturstudier åpnes det også for f.eks. kulturstudier, områdestudier, kvinne- og kjønnsstudier, historie og samfunnsvitenskapelige fag.

høgskolens websider for internasjonalisering vil man finne mer detaljert informasjon om institusjoner i utlandet som høgskolen har utvekslingsavtaler med. Mer informasjon vedrørende dette kan rettes til programkoordinator for Spansk påbygging eller Internasjonalt kontor.

Jobb og videre studier

Studiet kan kombineres med andre fag ved høgskoler og universiteter, og kan inngå som del av en bachelorgrad, f.eks. Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur ved Høgskolen i Østfold.

Med bestått bachelorgrad med fordypning i spansk kan man søke seg videre til mastergradsstudium. For krav til opptak til masterstudier i spansk ved andre studiesteder må det enkelte studiested kontaktes. Kontakt eventuelt programkoordinator ved Høgskolen i Østfold for informasjon om aktuelle institusjoner.

Påbygging i spansk gir økt kompetanse og kvalifiserer sammen med praktisk-pedagogisk utdanning til arbeid som spansklærer i skoleverket. Oppnådd kompetanse etter fullført spansk påbygging er relevant for ulike yrker i næringslivet og offentlig sektor, der språk og kultur står sentralt.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Kristina Lindh, 12.02.2015

Studieplanen er revidert

Studieleder Sverre Vesterhus 03.01.2018

Studieplanen gjelder for

Studieåret 2018-2019

Studieprogramansvarlig

Fakultet for lærerutdanninger og språk.
Studieleder Sverre Vesterhus og koordinator Wladimir Chávez Vaca
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2021 03:31:44