Hva lærer du? (2021–2024)

Grad/tittel ved bestått studium

Fullført og bestått studium gir rett til tittelen Bachelor i ingeniørfag - elektro: elektronikk og grønn energi, med studieretning "Digital elektronikk" eller "Digitale kraftsystemer".

Studiets læringsutbytte

Generell del; felles for begge studieretninger

Kunnskaper
Kandidaten:

 • har grunnleggende kunnskap om dataprogrammering i relevante språk

 • har grunnleggende kunnskap innen matematikk, fysikk, digital- og analog elektronikk

 • har bred kunnskap om hvordan elektriske og magnetiske felt påvirker og utnyttes i elektrotekniske apparater, kretser og systemer

 • har grunnleggende kunnskap om elektriske fenomener, ytelses- og energi-betraktninger for komponenter, kretser og systemer, som gir helhetlig innsikt i fagområdet

 • har grunnleggende kunnskap om utnyttelsen av disse fagområdene sett fra et integrert teknisk, samfunnsmessig og økonomisk perspektiv

 • kjenner til elektroteknologiens historie og utvikling, og elektroingeniørens rolle i samfunnet og konsekvenser av utvikling og bruk av elektroteknologi

 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, spesielt innen nyere elektroteknologier aktuelle innen digitalisering og elektrifisering av industri og samfunn

 • har kunnskap om elektrisitetens faremomenter

 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis


Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan anvende og bearbeide sin kunnskap for å identifisere, formulere, spesifisere, planlegge og løse tekniske problemer og oppgaver på en systematisk måte

 • kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å identifisere, formulere, spesifisere, planlegge og løse elektrotekniske oppgaver på en systematisk måte.

 • kan arbeide i fysiske elektro-laboratorier såvel som virtuelle- og behersker metoder og verktøy relatert til disse

 • kan anvende og programmere digitalt utstyr for å løse tekniske oppgaver

 • kan bruke programverktøy for prosjektering, konstruksjon, simulering og analyse av elektriske kretser og systemer

 • kan planlegge, følge opp, og gjennomføre prosjekter, strukturert og målrettet

 • kan beregne elektriske og magnetiske felt manuelt og/eller ved hjelp av avanserte dataprogrammer

 • behersker målemetoder, feilsøkingsmetodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet

 • kan arbeide med problemstillinger innen regulerings- og styringsteknikk, digitale styresystemer, og kraftelektronikk

 • kan arbeide både selvstendig og tverrfaglig i ingeniørfaglige prosjekter

 • kan finne, bruke og henvise til relevant informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

 • kan bidra med nytenkning, innovasjon og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter og systemer


Generell kompetanse
Kandidaten:

 • har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av teknologiske produkter, og kan sette disse i et etisk- og bærekraftig- perspektiv

 • kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i arbeidsprosesser og systemer som anvender IKT

 • kan formidle elektroteknisk informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser

 • kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til aktuell arbeidssituasjon

 • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

 • har en kritisk holdning til informasjon som kommer fra ikke autoriserte kilder


Studieretning digitale kraftsystemer
Kunnskaper
Kandidaten:

 • har grunnleggende kunnskap om utnyttelsen av elkrafttekniske komponenter og systemer sett fra et integrert teknisk, samfunnsmessig og økonomisk perspektiv

 • har kunnskap om forskrifter og regler som gjelder for prosjektering og drift av, og arbeid i elektriske anlegg

 • har kunnskap om elektriske maskiners oppbygging, virkemåte og styring.

 • har kunnskap om nyere kraftnetts oppbygging og funksjon

 • har kunnskap om hvordan en smartere styring av nettet kan gi økt kapasitet og redusere behovet for utbygning


Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan arbeide i elektrolaboratorier for både lav- og høyspenning, og behersker metoder og verktøy

 • kan bruke programverktøy for prosjektering av elektriske anlegg, simulering og analyse av elektriske kretser, både for lavspennings- og høyspenningssystemer

 • kan arbeide med problemstillinger innen regulerings- og styringsteknikk, energiteknikk, høyspenningsteknikk, elektriske anlegg, elektriske maskiner og kraftelektronikk

 • kan bidra med nytenkning, innovasjon og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, elkraftsystemer og energitekniske løsninger

 • Kan planlegge og dimensjonere vern og beskyttelse til elektriske systemer


Generell kompetanse
Kandidaten:

 • har kunnskaper om anvendelse av styring og reguleringstekniske prinsipper på elkrafttekniske systemer gjennom bruk av kraftelektronikk og programmerbare styringer

 • har kompetanse i isolasjonskoordinering i høyspentnett

 • kan formidle elektro- og energiteknisk informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser

 • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

 • Kjenner til faremomenter ved anvendelse elektrisitet og arbeid elektrisitet i samfunnet

 • Kjenner betydningen av HMS tiltak på elektriske anlegg


Studieretning Digital elektronikk
Kunnskaper
Kandidaten:

 • har bred kunnskap om hvordan elektriske og magnetiske felt virker og utnyttes i elektroniske komponenter og i systemer for signaloverføring

 • har grunnleggende kunnskaper innen regulerings- og styringsteknikk, mikroelektronikk inklusiv mikrokontrollere, kommunikasjonsnett, radioteknikk og signalbehandling

 • har grunnleggende kunnskap om utnyttelsen av disse fagområder i problemløsning sett fra et integrert teknisk, samfunnsmessig og økonomisk synspunkt

 • har bred kunnskap om informasjonsteknologi og kommunikasjonsnett herunder IoT


Ferdigheter
Kandidaten:

 • har digital kompetanse som omfatter bruk av relevante verktøy for dokumentasjon, konstruksjon, spesifikasjon, simulering og programutvikling innen de relevante fagfeltene

 • kan arbeide med instrumenter og måleutstyr på såvel fysiske som virtuelle laboratorier innen elektronikk, mikroprosessorsystemer, reguleringsteknikk og kommunikasjonsteknologi

 • kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige produkter innen digital elektronikk, IoT og beslektede områder


Generell kompetanse
Kandidaten:

 • er bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av digitale og elektroniske produkter og kommunikasjonsteknologiske løsninger, og evner å se disse i både et lokalt og globalt livsløpsperspektiv

 • Har kompetanse innen radiokommunikasjonstekniske standarder

 • Kjenner til oppbyggingen av kommunikasjonsnettverk, personlige og offentlige

 • Kan designe og realisere elektroniske kretsløsninger

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 03:15:19