Oppbygging og gjennomføring (Høst 2020)

Studiets oppbygging og innhold

Innenfor Tysk påbyggingsstudium kan studentene velge mellom tre til fire emner, hvorav tre emner er på 10 studiepoeng hver og to emner er på 20 studiepoeng hver. Tre av emnene går parallelt på høsten, mens de to øvrige tilbys i vårsemesteret i en alternerende ordning.  

Følgende emner tilbys studieåret 2020-2021:

SFT22018 Tysk i kontrast (10 studiepoeng, høstsemester 2020)

SFT22118 Berlin etter 1945: byhistorie, litteratur og film (10 studiepoeng, høstsemester 2020)

SFT22218 Semesteroppgave (10 studiepoeng, høstsemester 2020)

SFT40515 Språk, språkundervisning og IKT (20 studiepoeng, vårsemester 2021)

Studentene kan etter eget behov velge hvor stort omfang påbyggingsstudiet skal ha (fra 30 til 70 studiepoeng). Det anbefales at begge disiplinene språk og litteratur/kultur er representert i valg av emner.

Studieåret 2021-2022 vil studentene kunne ta emnet SFT40415 Tyskspråklig barne- og ungdomslitteratur (20 studiepoeng, vårsemester 2022). Oppdatert emnebeskrivelse vil foreligge i mars 2021.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
All undervisning foregår på tysk. Påbygging tysk er et nettbasert studium med mulighet for å delta på samlinger og få veiledning ved studiested Halden.

Undervisninga er organisert dels som online-seminar, dels som individuelle eller kollektive øvinger på nett. Det legges opp til studentaktiv læring. 

Verken samlinger eller online-seminarer er obligatorisk, men det er en stor fordel å følge undervisninga regelmessig og delta aktivt.

Arbeids- og undervisningsformer er i tråd med Kvalitetsreformen, og studentene vil få individuell oppfølging. Det anbefales at studentene bruker studiets nettsted til å diskutere faglige spørsmål.

Digitale verktøy er integrert i studiet. Det er en forutsetning at studentene setter seg inn i bruken av verktøy som benyttes i de enkelte emnene, se disse.

Arbeidskrav og vurderingsformer
Det er knytta arbeidskrav til studiet. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen. Se den enkelte emnebeskrivelse.

Det benyttes varierte vurderingsformer som støtter opp under læringsutbyttet: mappevurdering, individuell muntlig og skriftlig eksamen, semesteroppgave.
Karakterskala A-F.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knytta til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap.

Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse, og bli øvd i kritisk tenkning.

Internasjonalisering

Pensumlitteratur er på tysk. Forelesere har delvis norsk og delvis tysk bakgrunn.
Det benyttes utenlandske gjesteforelesere i flere emner. I samarbeid med Goethe Institut inviteres det til workshop med en tyskspråklig forfatter årlig.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger og at hver enkelt student deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.

  • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner fram i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 04:10:26