Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
½ år
Undervisningsspråk:
Tysk
Studiested:
Nettbasert studium med tilbud om samlinger og med muligheter for veiledning ved studiested Halden.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag,
Studieleder Berit Grønn og koordinator Elin Nesje Vestli

Studieplan for Tysk, påbyggingsstudium (Høst 2020)

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten 

  • har økte kunnskaper om språk, litteratur og kultur i de tysktalende land og innsikt i hvordan han/hun kan formidle disse kunnskapene.

Ferdigheter
Kandidaten 

  • har økte ferdigheter i å bruke tysk både skriftlig og muntlig og uttrykker seg flytende og funksjonelt overfor ulike målgrupper.

  • er i stand til å formidle tysk språk, litteratur og kultur til ulike målgrupper bl. a. ved hjelp av digitale verktøy.

  • har ferdigheter som gjør han/henne bedre kvalifisert, oppdatert og motivert til å undervise i tysk på ulike nivå, til å bruke språket og kulturkompetansen i ulike yrkessammenhenger og til selv å utvikle seg videre faglig.

Generell kompetanse
Kandidaten

  • har øving i å tenke selvstendig omkring faglige spørsmål, i problematisering og i å uttrykke egne refleksjoner. Kandidaten er dermed bedre i stand til å møte samfunnets krav om økt kjennskap til fremmedspråk og om å delta i internasjonalisering.

Opptak

Bestått årsstudium i tysk, eller tilsvarende utdanning på minimum 60 studiepoeng.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Innenfor Tysk påbyggingsstudium kan studentene velge mellom tre til fire emner, hvorav tre emner er på 10 studiepoeng hver og to emner er på 20 studiepoeng hver. Tre av emnene går parallelt på høsten, mens de to øvrige tilbys i vårsemesteret i en alternerende ordning.  

Følgende emner tilbys studieåret 2020-2021:

SFT22018 Tysk i kontrast (10 studiepoeng, høstsemester 2020)

SFT22118 Berlin etter 1945: byhistorie, litteratur og film (10 studiepoeng, høstsemester 2020)

SFT22218 Semesteroppgave (10 studiepoeng, høstsemester 2020)

SFT40515 Språk, språkundervisning og IKT (20 studiepoeng, vårsemester 2021)

Studentene kan etter eget behov velge hvor stort omfang påbyggingsstudiet skal ha (fra 30 til 70 studiepoeng). Det anbefales at begge disiplinene språk og litteratur/kultur er representert i valg av emner.

Studieåret 2021-2022 vil studentene kunne ta emnet SFT40415 Tyskspråklig barne- og ungdomslitteratur (20 studiepoeng, vårsemester 2022). Oppdatert emnebeskrivelse vil foreligge i mars 2021.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
All undervisning foregår på tysk. Påbygging tysk er et nettbasert studium med mulighet for å delta på samlinger og få veiledning ved studiested Halden.

Undervisninga er organisert dels som online-seminar, dels som individuelle eller kollektive øvinger på nett. Det legges opp til studentaktiv læring. 

Verken samlinger eller online-seminarer er obligatorisk, men det er en stor fordel å følge undervisninga regelmessig og delta aktivt.

Arbeids- og undervisningsformer er i tråd med Kvalitetsreformen, og studentene vil få individuell oppfølging. Det anbefales at studentene bruker studiets nettsted til å diskutere faglige spørsmål.

Digitale verktøy er integrert i studiet. Det er en forutsetning at studentene setter seg inn i bruken av verktøy som benyttes i de enkelte emnene, se disse.

Arbeidskrav og vurderingsformer
Det er knytta arbeidskrav til studiet. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen. Se den enkelte emnebeskrivelse.

Det benyttes varierte vurderingsformer som støtter opp under læringsutbyttet: mappevurdering, individuell muntlig og skriftlig eksamen, semesteroppgave.
Karakterskala A-F.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knytta til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap.

Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse, og bli øvd i kritisk tenkning.

Internasjonalisering

Pensumlitteratur er på tysk. Forelesere har delvis norsk og delvis tysk bakgrunn.
Det benyttes utenlandske gjesteforelesere i flere emner. I samarbeid med Goethe Institut inviteres det til workshop med en tyskspråklig forfatter årlig.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger og at hver enkelt student deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.

  • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner fram i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Jobb og videre studier

Studiet kan kombineres med andre fag ved høgskoler og universitet, og kan inngå som del av en bachelorgrad.

Årsstudiet og påbyggingsstudiet i tysk kan inngå i Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur ved HiØ (gjelder for kull 2018 eller tidligere kull). Bestått bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng i tysk danner grunnlag for opptak til Masterstudium i fremmedspråk i skolen ved HiØ. For krav til opptak til masterstudier i tysk ved andre studiesteder må det enkelte studiested kontaktes.

Den styrka kompetansen som et påbyggingsstudium gir, er en solid bakgrunn i yrker hvor gode språk- og kulturkunnskaper er en forutsetning. Tar en sikte på en lærerstilling i skolen, er det en stor fordel å ha påbyggingsstudiet.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Trond Hammervoll, 5.4.2018

Studieplanen er revidert

Berit Grønn, 13. februar 2020

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2020-2021.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2020 02:28:54