Hvorfor velge dette programmet?

Er du interessert i jobbe for at mennesker med helse- og sosialutfordringer kan få en god hverdag? Gjennom miljøarbeid, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid kan en vernepleier bidra til å øke menneskers livskvalitet.

Vernepleieren er en viktig yrkesgruppe i tjenestene til mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser. De er utdannet for å drive miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid sammen med mennesker med fysiske, psykiske og/ eller sosiale funksjonsvansker. Vernepleieren tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser gjennom å tilrettelegge for utvikling, forebygge funksjonssvikt og fremme økt livskvalitet.

Innhold i studiet

Vernepleierfaglig arbeid lærer du gjennom en kombinasjon av teoretiske og praktiske studier. Det er den eneste profesjonen der helse- og sosialfaglig kompetanse er kombinert. Det gjør denne bachelorutdanningen unik. Teorien består av følgende hovedtemaer: Miljøarbeid, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid, helsefaglige emner, psykologiske og pedagogiske emner samt samfunnsvitenskapelige og juridiske emner.

Vernepleiere er autorisert helsepersonell og kan på lik linje med sykepleiere inneha ansvarsvakt, ansvar for legemiddelhåndtering og øvrig fagansvar.

Vernepleie er å synliggjøre og motvirke samfunnsskapte barrierer. Den unike kombinasjonen vernepleiere har i sitt kunnskapsgrunnlag, bidrar til økt mestring, deltakelse, myndiggjøring og selvbestemmelse for brukere.

Høgskolens Senter for simulering og innovasjon er en treningsarena for studenter på Bachelor i vernepleie.

Studiemiljø

Undervisningsmetodene veksler mellom forelesninger, arbeid i seminargrupper, arbeid i basisgrupper og individuell ferdighetstrening i de praktiske studiene. Du må selv delta aktivt i undervisningen og på den måten utvikle dine verdinormer, holdninger, evne til innlevelse og evne til samspill. Det er fire praksisperioder fordelt gjennom hele studieprogrammet.

Som student på dette studieprogrammet involveres du i forskning på mange ulike måter, blant annet i prosjekter som ledes av ansatte ved utdanningen. Målet er å uteksaminere faglig dyktige kandidater som er rustet til forskningsbasert profesjonsutøvelse og har den endrings- og utviklingskompetansen som kreves i et fagfelt i stadig endring.