Jobb og videre studier (2020–2023)

Yrkesmuligheter

Vernepleierutdanningen gir et sikkert yrke med mange jobbmuligheter. Vernepleiere jobber innenfor flere områder; tjenester for mennesker med utviklingshemming og utviklingsforstyrrelse, barnehage og skole, innen rus og psykisk helse, barne- og ungdomsinstitusjoner/ barne- og ungdomspsykiatrien, og helsetjenester som hjemmesykepleie og sykehjem.

  • Vernepleieren er autorisert helsepersonell etter lov om helsepersonell.

  • Vernepleierutdanningen er en kunnskapsbasert og praksisrettet helse- og sosialfaglig profesjonsutdanning som kvalifiserer for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv.

  • Vernepleiere arbeider hovedsakelig i ambulante helse- og sosialtjenester, hvor en stor del av arbeidet utføres i brukernes hjem.

  • En sentral målgruppe er mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser. Vernepleiere bistår også brukerne utenfor hjemmet, slik at de kan mestre bl.a. arbeid, skolegang og fritid.

  • Vernepleiere arbeider også innen barne- og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri, rusomsorg og eldreomsorg, skoleverk og i barnehager.

Videre utdanning

Bachelor i vernepleie kvalifiserer til opptak til flere ulike mastergradsutdanninger og videreutdanninger. Ved Høgskolen i Østfold kan du blant annet søke opptak ved

  • Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng)

  • Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng)

  • Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Merk at studiene i tillegg til aktuell utdanning også krever relevant yrkeserfaring for opptak.

Eksempler på andre relevante masterstudier:

  • Masterstudium i sosialt arbeid (OsloMet og NTNU)

  • Masterstudium i læring i komplekse systemer (OsloMet)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 04:05:59